Toekenning van Beschermingsstatus

Twee types beslissingen geven recht op asiel en op een verblijf in België:

 • de erkenning van de vluchtelingenstatus zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie
 • de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus: als de verzoeker niet voldoet aan de voorwaarden om als vluchteling te worden erkend, maar toch ernstige schade dreigt te lijden in geval van een terugkeer naar zijn land van herkomst.

Weigering van Beschermingsstatus

Verschillende weigeringsbeslissingen zijn mogelijk.

De weigering tot erkenning van de vluchtelingenstatus en de weigering tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus

Het CGVS kan een verzoek weigeren

 • bij ongeloofwaardigheid van de verklaringen
 • wanneer de vrees voor vervolging ongegrond is
 • wanneer er bescherming is in het land van herkomst
 • bij een intern vluchtalternatief in het land van herkomst
 • wanneer er geen risico is op ernstige schade

De beslissing ‘niet-ontvankelijk verzoek’

Wanneer het CGVS een ontvankelijkheidsprocedure toepast, kan het CGVS dit verzoek niet ontvankelijk verklaren.

De beslissing ‘verzoek kennelijk ongegrond’

Wanneer het CGVS een versnelde procedure toepast, kan het CGVS dit verzoek als kennelijk ongegrond beschouwen.

Beslissing tot beëindiging van de behandeling van het verzoek

Het CGVS kan beslissen de behandeling van het verzoek te beëindigen wanneer

 • de verzoeker afwezig is op het persoonlijk onderhoud en geen geldige reden overmaakt voor zijn afwezigheid binnen de 15 dagen
 • de verzoeker geen gevolg geeft aan een verzoek om inlichtingen binnen de maand na de verzending van dit verzoek en hiervoor geen geldige reden opgeeft.
 • de verzoeker nalaat de verderzetting van de behandeling van zijn verzoek om internationale bescherming te vragen wanneer hij al een verblijfsvergunning van onbepaalde duur heeft verkregen
 • de verzoeker verklaart afstand te doen van zijn verzoek
 • de verzoeker terugkeert naar zijn land van herkomst
 • de verzoeker overlijdt tijdens de asielprocedure
 • de verzoeker de Belgische nationaliteit verwerft

Weigeringsbeslissingen in het kader van een grensprocedure

Wanneer een verzoek aan de grens wordt ingediend, geldt een specifieke procedure waarbij het CGVS bepaalde types beslissingen kan nemen binnen een specifieke termijn.

Uitsluiting

Het CGVS sluit een vreemdeling uit van de beschermingsstatus wanneer er ernstige redenen zijn om te veronderstellen dat

 • hij een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf of een misdrijf tegen de menselijkheid heeft begaan, zoals gedefinieerd in het internationale strafrecht en humanitair recht
 • hij zich schuldig heeft gemaakt aan handelingen die in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties.

Het CGVS neemt een beslissing tot uitsluiting van de vluchtelingenstatus wanneer er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat hij een ernstig, niet-politiek misdrijf heeft gepleegd buiten België voordat hij hier als vluchteling is toegelaten.

Het CGVS neemt een beslissing tot uitsluiting van de subsidiaire beschermingsstatus wanneer er ernstige redenen zijn dat de persoon

 • een ernstig misdrijf heeft gepleegd of
 • een gevaar vormt voor de samenleving of voor de nationale veiligheid.

Het CGVS kan de vreemdeling ook uitsluiten van de subsidiaire beschermingsstatus

 • als de persoon in zijn land van herkomst een misdrijf heeft gepleegd dat niet onder de bestaande uitsluitingsgronden valt maar in België wel strafbaar zou zijn met een gevangenisstraf en
 • de vreemdeling moet zijn land van herkomst hebben verlaten om te ontsnappen aan sancties die uit dit misdrijf voortvloeien.

Het CGVS geeft telkens een advies aan de Dienst Vreemdelingenzaken over de eventuele verwijdering.

Intrekking en Opheffing

Intrekking

Het CGVS neemt een beslissing tot intrekking van de beschermingsstatus als de verzoeker de status door fraude verkregen heeft of als hij uitgesloten wordt of had moeten zijn van de beschermingsstatus.

Het CGVS kan de vluchtelingenstatus ook intrekken als

 • de vluchteling een gevaar vormt voor de samenleving omdat hij definitief veroordeeld is voor een bijzonder ernstig misdrijf of
 • er redelijke gronden bestaan om de vluchteling te beschouwen als een gevaar voor de nationale veiligheid.

Het CGVS kan de subsidiaire beschermingsstatus ook intrekken als

 • de persoon in zijn land van herkomst een misdrijf heeft gepleegd dat niet onder de bestaande uitsluitingsgronden valt maar in België wel strafbaar zou zijn met een gevangenisstraf en
 • de vreemdeling moet zijn land van herkomst hebben verlaten om te ontsnappen aan sancties die uit dit misdrijf voortvloeien

Het CGVS geeft hierbij een advies over de eventuele verwijdering behalve

 • als er sprake is van fraude tijdens de asielprocedure
 • als het gedrag van de persoon die een beschermingsstatus gekregen heeft, er later op wijst dat zijn vermeende vrees nooit heeft bestaan.

Opheffing

Het CGVS kan een eerder genomen beslissing waarbij het vluchtelingenstatuut werd toegekend, opheffen als

 • de verzoeker vrijwillig de bescherming inroept van het land waarvan hij de nationaliteit bezit
 • de verzoeker vrijwillig opnieuw zijn nationaliteit verkrijgt nadat hij deze had verloren
 • de verzoeker een nieuwe nationaliteit verwerft
 • de verzoeker zich vrijwillig vestigt in het land waar hij vervolging vreesde
 • de omstandigheden die hebben geleid tot zijn erkenning als vluchteling, hebben opgehouden te bestaan (bijvoorbeeld in geval van belangrijke en duurzame veranderingen in uw land van herkomst).

Het CGVS kan een eerder genomen beslissing waarbij het subsidiaire beschermingsstatuut werd toegekend, opheffen als de situatie in het land van herkomst van de vluchteling of de subsidiair beschermde voldoende ingrijpend en niet-voorbijgaand veranderd is.

 

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.