De positieve beslissing

Twee types beslissingen geven recht op asiel en op een verblijf in België:

 • de erkenning van de vluchtelingenstatus zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie
 • de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus: als de asielzoeker niet voldoet aan de voorwaarden om als vluchteling te worden erkend, maar toch ernstige schade dreigt te lijden in geval van een terugkeer naar zijn land van herkomst.

De negatieve beslissing

Verschillende negatieve beslissingen zijn mogelijk.

De beslissing tot ‘weigering van inoverwegingname van de asielaanvraag’

EU-burger: uit de verklaringen blijkt duidelijk dat er geen gegronde vrees voor vervolging bestaat noch dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat de asielzoeker een reëel risico loopt op ernstige schade.

Veilig land van herkomst: uit de verklaringen blijkt duidelijk dat er geen gegronde vrees voor vervolging bestaat noch dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat de asielzoeker een reëel risico loopt op ernstige schade.

De meervoudige asielaanvraag: er zijn geen nieuwe elementen die de kans op de toekenning van een status groter maken.

De erkende vluchteling in een EU-lidstaat: wanneer de asielzoeker de vluchtelingenstatus verkregen heeft in een EU-lidstaat, tenzij er elementen zijn waaruit blijkt dat deze zich niet langer op deze bescherming kan beroepen.

De weigering tot erkenning van de vluchtelingenstatus en de weigering tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus
 • bij ongeloofwaardigheid van de verklaringen
 • als de motieven ‘ongegrond’ zijn en de asielzoeker geen reëel risico loopt op ernstige schade
 • bij een intern vluchtalternatief in het land van herkomst
 • bij een reële beschermingsmogelijkheid in een eerste land van asiel
 • bij de afwezigheid van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.

De commissaris-generaal kan de status van vluchteling weigeren als

 • de asielzoeker een gevaar vormt voor de samenleving, omdat hij definitief is veroordeeld voor een bijzonder ernstig misdrijf of
 • er redelijke gronden bestaan om de asielzoeker te beschouwen als een gevaar voor de nationale veiligheid.

De commissaris-generaal geeft voor deze specifieke beslissingen een advies aan de Dienst Vreemdelingenzaken over de eventuele verwijdering.

Andere weigeringsbeslissingen

De commissaris-generaal kan een weigeringsbeslissing nemen:

 • de asielaanvraag is ‘zonder voorwerp’ als de asielzoeker vrijwillig de asielaanvraag stopzet, naar het land van herkomst terugkeert, geregulariseerd  wordt, of overlijdt in de loop van de procedure
 • een ‘technische weigering’ als de asielzoeker bij afwezigheid op het gehoor en geen geldige reden overmaakt voor zijn afwezigheid binnen de 15 dagen; als de asielzoeker zonder geldige reden geen gevolg geeft aan een verzoek om inlichtingen van het CGVS.

Uitsluiting, opheffing, intrekking

Uitsluiting

De commissaris-generaal sluit een vreemdeling uit van de beschermingsstatus wanneer er  ernstige redenen zijn om te veronderstellen dat

 • hij een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf of een misdrijf tegen de menselijkheid heeft begaan, zoals gedefinieerd in het internationale strafrecht en humanitair recht
 • hij zich schuldig heeft gemaakt aan handelingen welke in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties.

De commissaris-generaal neemt een beslissing tot uitsluiting van de vluchtelingenstatus wanneer er ernstige redenen om aan te nemen dat hij een ernstig, niet-politiek misdrijf heeft gepleegd buiten België voordat hij hier als vluchteling is toegelaten.

De commissaris-generaal neemt een beslissing tot uitsluiting van de subsidiaire beschermingsstatus wanneer er ernstige redenen zijn dat de persoon

 • een ernstig misdrijf heeft gepleegd of
 • een gevaar vormt voor de samenleving of voor de nationale veiligheid.

De commissaris-generaal kan de vreemdeling ook uitsluiten van de subsidiaire beschermingsstatus

 • als de persoon in zijn land van herkomst een misdrijf heeft gepleegd dat niet onder de bestaande uitsluitingsgronden valt maar in België wel strafbaar zou zijn met een gevangenisstraf en
 • de vreemdeling moet zijn land van herkomst hebben verlaten om te ontsnappen aan sancties die uit dit misdrijf voortvloeien.

De commissaris-generaal geeft telkens een advies aan de Dienst Vreemdelingenzaken over de eventuele verwijdering.

Intrekking

De commissaris-generaal neemt een beslissing tot intrekking van de beschermingsstatus als de asielzoeker de status door fraude verkregen heeft  of als hij uitgesloten wordt of had moeten zijn van de beschermingsstatus.

De commissaris-generaal kan de vluchtelingenstatus ook intrekken als

 • de vluchteling een gevaar vormt voor de samenleving omdat hij definitief veroordeeld is voor een bijzonder ernstig misdrijf of
 • er redelijke gronden bestaan om de vluchteling te beschouwen als een gevaar voor de nationale veiligheid.

De commissaris-generaal kan de subsidiaire beschermingsstatus ook intrekken als

 • de persoon in zijn land van herkomst een misdrijf heeft gepleegd dat niet onder de bestaande uitsluitingsgronden valt maar in België wel strafbaar zou zijn met een gevangenisstraf en
 • de vreemdeling moet zijn land van herkomst hebben verlaten om te ontsnappen aan sancties die uit dit misdrijf voortvloeien

De commissaris-generaal geeft hierbij een advies over de eventuele verwijdering behalve

 • als er sprake is van fraude tijdens de asielprocedure
 • als het gedrag van de persoon die een beschermingsstatus gekregen heeft, er later op wijst dat zijn vermeende vrees nooit heeft bestaan.
Opheffing

De commissaris-generaal kan een eerder genomen beslissing tot bescherming opheffen

 • als de situatie in het land van herkomst van de vluchteling of de subsidiair beschermde voldoende ingrijpend en niet-voorbijgaand veranderd is en
 • hij de internationale bescherming niet langer nodig heeft.

 

 

Nieuw adres CGVS