Het CGVS ontvangt het asieldossier van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Het CGVS nodigt de verzoeker via een oproepingsbrief uit voor een persoonlijk onderhoud in de kantoren in Brussel. Tijdens het persoonlijk onderhoud kan de verzoeker uitleggen waarom hij zijn land van herkomst heeft verlaten.

Het persoonlijk onderhoud op het CGVS is een belangrijk moment tijdens de asielprocedure. Tijdens het persoonlijk onderhoud kan de verzoeker uitleggen waarom hij zijn land van herkomst heeft verlaten. Een tolk vertaalt de vragen van de medewerker (‘protection officer’) van het CGVS en de verklaringen van de verzoeker wanneer de verzoeker bij de DVZ heeft aangegeven de bijstand van een tolk nodig te hebben.

Een persoon die een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend in België, kan de asielprocedure stopzetten vooraleer de commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een beslissing heeft genomen. De verzoeker moet zijn asielprocedure persoonlijk stopzetten bij het CGVS. Deze stopzetting heeft wel gevolgen.

Elke verzoeker heeft recht op juridische bijstand van een advocaat. Ook een vertrouwenspersoon kan de verzoeker bijstaan. Zowel de advocaat als de vertrouwenspersoon mag aanwezig zijn tijdens het persoonlijk onderhoud.

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.