Kind in asiel

Heel wat kinderen doorlopen een procedure voor de toekenning van internationale bescherming in België. Hoewel ze allemaal minder dan achttien jaar oud zijn en verzoekers om internationale bescherming zijn, kunnen ze toch onderverdeeld worden in verschillende categorieën:

  • het begeleide kind: de meeste kinderen verblijven hier met hun ouder(s) of (wettelijke) vertegenwoordiger. Hun ouder(s) of zijzelf hebben een verzoek om internationale bescherming ingediend
  • het niet-begeleide kind: jaarlijks dienen ook honderden niet-begeleide kinderen, zonder ouder of vertegenwoordiger, een verzoek om internationale bescherming in België in.

De procedure voor toekenning van internationale bescherming bevat enkele specifieke bepalingen voor beide categorieën kinderen. Het CGVS treft bijkomend specifieke maatregelen voor de behandeling van dit soort verzoeken.

De minderjarigen-coördinator

Het CGVS beschikt over een coördinator voor alle kinderen. De coördinator is op de hoogte van alles wat te maken heeft met de behandeling van verzoeken om internationale bescherming van begeleide en niet-begeleide kinderen. Zij volgt ook hun asieldossiers nauw op. De protection officer (dossierbehandelaar op het CGVS) kan zich tot de coördinator wenden met vragen over kinderen in de procedure voor toekenning van internationale bescherming. Ook kan de protection officer met de coördinator overleg plegen over een individueel asieldossier. Voogden en advocaten kunnen zich met vragen of opmerkingen tot deze coördinator wenden.

Gespecialiseerde protection officers

Het kind zal in principe gehoord worden door een gespecialiseerde protection officer.

De protection officers genoten naast een specifieke opleiding de basisopleiding en hebben minstens twee jaar ervaring in het interviewen van volwassenen.

eze opleiding focust specifiek op:

  • de Belgische en Europese wetgeving, richtlijnen, bepalingen en de voogdijwetgeving;
  • het beginsel van het hoger belang van het kind;
  • de ontwikkelingsfasen van het kind en de verschillende niveaus van maturiteit;
  • de werking van het geheugen van het kind;
  • indicatoren van kwetsbaarheid bij het kind;
  • de positie van het kind in de verschillende culturen en de interculturele communicatie met kinderen;
  • kind-specifieke vormen van vervolging.

Aangepaste gehoormethode

Het persoonlijk onderhoud (interview) zal, zowel voor het begeleide kind dat een verzoek heeft ingediend in eigen naam als voor het niet-begeleide kind, plaatsvinden volgens een aangepaste gehoormethode. Zo vindt het persoonlijk onderhoud plaats in een aparte gehoorruimte. De protection officer past zijn taal aan het kind aan en nodigt het uit om, vanuit de eigen belevingswereld en ervaring, zoveel mogelijk spontaan te vertellen. Daarbij beperkt hij het stellen van gesloten vragen tot een minimum zodat de beïnvloeding van het kind beperkt blijft. Tijdens het persoonlijk onderhoud kan het kind via tekeningen of andere hulpmiddelen zijn of haar verhaal verduidelijken. Het kind mag een pauze vragen wanneer het daar behoefte aan heeft. De tolken die de kinderen tijdens het persoonlijk onderhoud bijstaan, hebben eveneens een specifieke opleiding genoten.


Wachtzaal minderjarigen met vertrouwenspersoonWachtzaal minderjarigen met oudersWachtzaal minderjarigenTeddy beerGehoorlokaal minderjarigenspelbord

Fig. - Onthaal en gehoorlokaal voor minderjarigen.


Formulier keuze woonplaats niet-begeleide minderjarigen

Bij een verhuis moet de niet-begeleide minderjarige asielzoeker zijn nieuw adres bezorgen aan het CGVS en de DVZ. Vul het formulier volledig in en stuur het aangetekend op naar het CGVS en de DVZ. U vindt de gegevens terug op het formulier. Download om het PDF-document te openen (173.78 KB)

 

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.