Het CGVS kent de subsidiaire bescherming toe. De subsidiair beschermde krijgt een verblijfsvergunning voor een beperkte periode van een jaar. Een aantal wetten van het land van herkomst blijven van toepassing voor de subsidiair beschermde, zoals deze over de meerderjarigheid of de geldigheid van een huwelijk.

 

Verblijf en werk in België

De subsidiair beschermde krijgt een verblijfsvergunning van een jaar, die de gemeente daarna telkens voor twee jaar vernieuwt. Na vijf jaar krijgt de subsidiair beschermde een verblijfsvergunning van onbeperkte duur wat ook wordt geregeld door de gemeente.

De subsidiair beschermde kan in België werken na het aanvragen van een arbeidskaart (werknemer) of een beroepskaart (zelfstandige).

Reizen naar het buitenland

De subsidiair beschermde kan naar het buitenland reizen met een geldig internationaal paspoort en de vereiste visa. Hij kan dit paspoort aanvragen bij het consulaat of de ambassade van zijn land van herkomst. Als dit niet mogelijk is, kan hij onder bijkomende voorwaarden een ‘reistitel voor vreemdelingen’ aanvragen bij de FOD Buitenlandse Zaken. De subsidiair beschermde legt hiervoor een attest voor dat hij geen paspoort kan aanvragen bij zijn eigen overheid. Het CGVS kan dit attest afleveren.

De subsidiair beschermde moet in alle gevallen, ook binnen de EU, een paspoort hebben om te kunnen reizen.

Een reis naar het land van herkomst kan de status van de subsidiair beschermde ter discussie stellen.

Familieleden van de subsidiair beschermde

Kinderen

 • De kinderen genieten automatisch dezelfde status als hun ouders (subsidiaire beschermingsstatus) wanneer ze samen zijn aangekomen en tegelijkertijd asiel hebben aangevraagd.
 • Als de kinderen geboren zijn na de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus worden ze ingeschreven in het Vreemdelingenregister.
 • Als de kinderen aankomen na de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus van de ouders moeten ze een eigen asielaanvraag indienen.

Gezinshereniging

Sommige gezinsleden kunnen in het land van herkomst bij de Belgische diplomatieke post gezinshereniging aanvragen. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) behandelt deze aanvragen tot gezinshereniging.

Het einde van de subsidiaire bescherming

De commissaris-generaal kan de status opheffen als de omstandigheden in het land van herkomst positief zijn geëvolueerd.

De commissaris-generaal trekt de subsidiaire beschermingsstatus in omdat

 • de subsidiair beschermde uitgesloten wordt of had moeten zijn van bescherming op grond van
  • een misdrijf tegen de vrede, oorlogsmisdrijf, misdrijf tegen de menselijkheid
  • handelingen in strijd met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties
  • een ernstig misdrijf
 • de subsidiair beschermde de status gekregen heeft door middel van fraude
 • het persoonlijk gedrag van de subsidiair beschermde er later op wijst dat hij geen reëel risico op ernstige schade loopt.

De commissaris-generaal kan de subsidaire beschermingsstatus intrekken als de subsidiair beschermde in zijn land van herkomst één of meerdere misdrijven heeft gepleegd, die, als ze in België waren gepleegd, bestraft kunnen worden met een gevangenisstraf. Bovendien moet de persoon zijn land van herkomst alleen verlaten hebben om te ontsnappen aan de straffen die uit die misdrijven voortvloeien.

De DVZ kan aan de commissaris-generaal vragen om het statuut van subsidiaire bescherming

 • op te heffen tijdens het verblijf van beperkte duur (5 jaar) als de omstandigheden in het land van herkomst duurzaam en ingrijpend gewijzigd zijn
 • in te trekken tijdens de eerste tien jaar verblijf na het indienen van de asielaanvraag op een van de volgende gronden:
  • een misdrijf tegen de vrede, oorlogsmisdrijf, misdrijf tegen de menselijkheid
  • handelingen in strijd met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties
  • een ernstig misdrijf
  • gevaar voor de samenleving of voor de nationale veiligheid
  • fraude
  • omdat het persoonlijk gedrag van de subsidiair beschermde er later op wijst dat hij geen reëel risico op ernstige schade loopt
  • omdat de subsidiair beschermde in zijn land van herkomst één of meerdere misdrijven heeft gepleegd, die, als ze in België waren gepleegd, bestraft kunnen worden met een gevangenisstraf. Bovendien moet de persoon zijn land van herkomst alleen verlaten hebben om te ontsnappen aan de straffen die uit die misdrijven voortvloeien.

De DVZ kan overigens altijd, zelfs na de eerste tien jaar verblijf, aan de commissaris-generaal vragen de subsidiaire beschermingsstatus in te trekken als de persoon uitgesloten wordt of had moeten zijn van de subsidiaire bescherming op grond van

 • een misdrijf tegen de vrede, oorlogsmisdrijf, misdrijf tegen de menselijkheid
 • handelingen in strijd met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties
 • een ernstig misdrijf
 • gevaar voor de samenleving of voor de nationale veiligheid.

 

Nieuw adres CGVS