Disclaimer

Deze website is eigendom van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS).

De toegang tot de website van het CGVS is kosteloos, maar aan de raadpleging van deze website zijn de hieronder beschreven mededelingen en gebruiksvoorwaarden verbonden. De gebruiker van de website wordt geacht kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en verklaart zich er akkoord mee.

Informatie van algemene aard

De gegevens op deze website hebben een louter informatieve waarde en worden enkel ter inlichting van de gebruiker gepubliceerd. Hij kan geen rechten van welke aard dan ook ontlenen aan de inhoud van deze website.

De publicatie van de informatie bindt het CGVS op generlei wijze voor de beoordeling van de individuele asielaanvragen. De informatie op deze website is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden van een asielzoeker. De gebruiker mag de verstrekte informatie niet beschouwen als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies en mag er zich als zodanig niet op baseren.

Het CGVS hecht veel belang aan de kwaliteit en de juistheid van de informatie op de website. De op deze website gepubliceerde informatie is met de grootste zorgvuldigheid gecontroleerd. De gegevens op deze website worden geacht correct te zijn op het ogenblik van publicatie. Het CGVS spant zich in om de inhoud van de website zo goed mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist zou zijn. Bij het vaststellen van onjuistheden in de ter beschikking gestelde informatie, neem contact op met het CGVS.

De website bevat slechts een gedeelte van de landeninformatie waarover het CGVS beschikt. De op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca behandelen één aspect van de algemene situatie in het land van nationaliteit of herkomst. De raadpleging van deze website geeft dan ook geen volledige weergave van alle mogelijke problematieken of beleidsthema’s die relevant zijn voor een welbepaald land.

Het CGVS behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving aan te passen, te wijzigen of aan te vullen. Het CGVS is niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die een gebruiker hierdoor kan ondervinden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website (met inbegrip van logo’s, paginavormgeving, data, teksten, foto’s en alle andere ter beschikking gestelde gegevens) is eigendom of in licentie bij het CGVS en beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan het CGVS of aan derden waarmee het CGVS contractuele afspraken heeft. De gebruiker onthoudt zich van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van het CGVS of de rechthoudende derden. De toegang tot de website en de ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele (eigendoms)rechten in.

De informatie, ter beschikking gesteld op of via deze website, is enkel toegelaten voor particulier gebruik. De gebruiker mag de informatie of bestanden niet voor andere doeleinden (in het bijzonder het exploiteren op commerciële wijze) gebruiken.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het persoonlijk gebruik van de informatie die op de website gepubliceerd wordt gratis en toegestaan mits het CGVS als bron vermeld wordt ("informatie afkomstig van www.cgvs.be, de website van het CGVS, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen”).

Het is de gebruiker niet toegestaan de op de website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca op enigerlei wijze te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van het CGVS en eventuele rechthoudende derden.

Links

De website bevat links naar websites van derden, waarover het CGVS geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent, dan wel zeggenschap heeft. De links naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging of impliciete goedkeuring in van de externe site of van de inhoud ervan. De verwijzingen naar websites die niet door het CGVS onderhouden worden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Het CGVS is uiterst selectief in de websites waarnaar hij verwijst, maar kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren ervan. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere websites, gelinkt aan deze website, is op eigen risico.

Het plaatsen van een link op de eigen website naar de startpagina van het CGVS, is slechts mogelijk mits de uitdrukkelijke goedkeuring van het CGVS. De link dient zo te worden uitgevoerd dat er in het webbladerprogramma of de browser een extra venster geopend wordt.

Twitter

Het CGVS is niet verantwoordelijk voor commentaar van derden op onze tweets en deze commentaar geeft niet noodzakelijk de mening van het CGVS weer. Het CGVS is eveneens niet verantwoordelijk voor de voorwaarden, het privacybeleid of de inhoud van websites die toegankelijk zijn via links of verwijzingen in onze tweets.

We reageren niet op @-vermeldingen en/of antwoorden en zijn niet verantwoordelijk voor inhoud die werd gewijzigd door retweets van andere Twittergebruikers. Het CGVS behoudt alle rechten voor in verband met de Twitteraccount van de instelling, inclusief maar niet beperkt tot:

  • toevoegen, verwijderen of wijzigen van inhoud op de account;
  • blokkeren van andere Twitter-gebruikers;
  • stopzetten van de account op elk moment.

Met asielzoekers gaat het CGVS niet in dialoog via Twitter. De kortste weg naar informatie over een individuele asielaanvraag blijft een contact met een CGVS-helpdesk , een telefoontje naar +32 (0)2 205 51 11 of een mail naar cgvs.info@ibz.fgov.be.

Beperking van aansprakelijkheid

Het CGVS is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de toegang, de consultatie of het gebruik van de op de website gepubliceerde informatie. Het CGVS kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden en/of onvolledigheden in de op de website opgenomen informatie. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie die via de website verkregen wordt.

Het CGVS probeert technische storingen, onderbrekingen of fouten in de toelevering van gegevens zoveel mogelijk te vermijden. Het CGVS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de website.

Het CGVS kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de site of uit eventuele onderbrekingen en andere technische storingen, noch voor schade veroorzaakt door het niet goed functioneren van de website, door technische fouten, virussen of soortgelijke verstorende elementen.

Het CGVS kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gederfde winst, verliezen van gegevens, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, noch voor schade aan de apparatuur, programmatuur of andere hard- of software van de bezoeker ingevolge het rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website. Aanspraak op enige financiële compensatie is volledig uitgesloten.

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.