Werken voor het cgvs

Jobs in de kijker

 • De protection officer is de sleutelfiguur voor het vervullen van de basisopdracht van het CGVS. Hij is in het bezit van een masterdiploma, is geboeid door mensenrechten en de internationale actualiteit en beschikt over uitstekende redactionele vaardigheden.

  De protection officer ontwikkelt een grondige kennis van de herkomstlanden van de verzoekers en krijgt geregeld opleidingen om zijn expertise en de noodzakelijke competenties voor zijn functie up-to-date te houden.

  De protection officer hoort de verzoeker over alle elementen in het dossier: hij gaat de geloofwaardigheid na en onderzoekt of de redenen van het verzoek beantwoorden aan de criteria die kunnen leiden tot een beschermingsstatus. De protection officer stelt vervolgens een gemotiveerd voorstel van beslissing op.

  Onontbeerlijke kwaliteiten van de protection officer zijn neutraliteit, respect en empathie.

   

   

 • De administratieve assistent speelt een belangrijke rol binnen het CGVS. Hij zorgt voor een goed verloop van de asielprocedure op administratief vlak. Hij heeft een uitgebreid takenpakket.

  Binnen de geografische secties zorgt de administratieve assistent ervoor dat een asieldossier zo snel mogelijk bij de protection officer terechtkomt. Hij roept de asielzoeker op voor een gehoor, organiseert de planning van de gehoren en verdeelt deze onder de protection officer. De administratieve assistent controleert ook of de asielzoeker gebruik wenst te maken van de diensten van een tolk.

  Bij de Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen maakt de administratieve assistent de documenten op voor de erkende vluchtelingen en staatlozen.

  Ook bij andere ondersteunende diensten heeft de administratieve assistent een belangrijke rol in de behandeling van de asieldossiers.

 • vertaler-tolk

  Het CGVS doet beroep op een 200-tal vertalers-tolken die samen ongeveer 100 verschillende talen of dialecten spreken.

  De vertaler-tolk bevordert de communicatie tussen de asielzoeker en de protection officer tijdens het gehoor op het CGVS. De vertaler-tolk brengt zo getrouw mogelijk het relaas van de asielzoeker over in het Nederlands, Frans of Engels. Daarnaast stelt de tolk de vragen van de protection officer aan de asielzoeker in zijn moedertaal.

  De vertaler-tolk krijgt regelmatig de opdracht om documenten van de asielzoeker te vertalen van zijn moedertaal naar het Nederlands, Frans of Engels.

  Het is belangrijk dat de vertaler-tolk zich neutraal opstelt en niet tussenkomt in de beoordeling van een asielaanvraag. De vertaler-tolk moet zich bovendien houden aan een deontologische code.

  De vertaler-tolk werkt op zelfstandige basis voor het CGVS en wordt betaald per prestatie.

Vacatures

 •  

  Vertaler-tolk

  Het CGVS is op zoek naar vertalers-tolken voor deze talen:

  • Nederlands/Frans - Koerdisch/Surani uit Irak
  • Nederlands/Frans – Koerdisch/Badini uit Irak
  • Nederlands/Frans - Koerdisch/Kurmanji uit Syrië
  • Nederlands/Engels - Tigrinya uit Eritrea
  • Nederlands/Engels – Somalisch uit Somalië

  Lees meer over de jobinhoud, het profiel, het statuut als vertaler-tolk:

  Jobinhoud

  Het CGVS zet dagelijks tolken en vertalers in om de communicatie tussen de asielzoeker en de protection officer mogelijk te maken. Het CGVS kan hiervoor beroep doen op zo’n 200 zelfstandige tolken en vertalers, die samen ongeveer 100 verschillende brontalen en dialecten beheersen.

  Als tolk of vertaler beheerst u perfect uw moedertaal en spreekt u vlot Nederlands, Frans of Engels. Bent u stipt, discreet en empathisch, zonder de nodige professionele afstand uit het oog te verliezen, dan is de functie van vertaler-tolk bij het CGVS misschien wel iets voor u.

  Als tolk brengt u tijdens het gehoor het verhaal van de asielzoeker op een objectieve en getrouwe manier over van uw moedertaal naar het Nederlands, Frans of Engels. U vertaalt ook de vragen van de protection officer op een neutrale wijze.

  Als vertaler zet u een tekst op een neutrale en getrouwe manier om van uw moedertaal naar het Nederlands, Frans of Engels.

  U komt op geen enkele andere manier tussen in de beoordeling van de asielaanvragen.

  Profiel

  Om voor het CGVS te vertalen/tolken:

  • bent u minstens 21 jaar
  • hebt u een wettig verblijfsstatuut in België of een EU-lidstaat
  • bent u bereid een veiligheidsverificatie te ondergaan
  • hebt u geen asielaanvraag lopen.

  Beschikken over een taaldiploma, beëdigd zijn als gerechtsvertaler - tolk of Vlaams gecertificeerd vertaler-tolk zijn is een pluspunt.

  Statuut als vertaler-tolk

  Als vertaler-tolk bij het CGVS werkt u op zelfstandige basis. U bent ingeschreven bij de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) en bent aangesloten bij een sociale zekerheidskas. U beschikt over een BTW-nummer.

  Tolken en vertalen in opdracht van het CGVS biedt geen garantie op een voldoende werkvolume of een stabiel inkomen. Het CGVS betaalt de vertaler tolk per prestatie. Het werkvolume is onvoorspelbaar en afhankelijk van het aantal asielzoekers dat zich aanbiedt bij het CGVS.

  In deze brochure vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen over het sociaal statuut van vertaler/tolk bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV).

  Verloning

  De tarieven voor tolk- en vertaalprestaties in opdracht van het CGVS Zijn vastgelegd en worden jaarlijks geïndexeerd:

  • tolktarief: 36,16 € per uur
  • vertaaltarief: 26,82 € per getypte bladzijde van 30 regels die 75 tekens bevatten
  • vervoersonkosten vergoeding: 0,50 per km met een maximum van 100 km heen en terug.

  Alle vergoedingen zijn brutobedragen (exlusief btw).

  Het CGVS betaalt de vertaler-tolk uit in de maand die volgt op de maand van de geleverde prestaties.

   

  Selectie

  Is uw moedertaal een taal waar het CGVS dringend naar op zoek is, dan nodigt hij u uit voor een selectiegsprek. Bij een gunstig resultaat neemt het CGVS u op in zijn tolkenbestand. U krijgt later meer inlichtingen over de inhoud van uw opdracht.

  Is uw moedertaal geen taal waar het CGVS dringend naar op zoek is, dan zal het CGVS u niet meteen contacteren. De tolkendienst houdt uw gegevens bij en kan u in de toekomst uitnodigen voor een selectiegsprek.

  Solliciteren

  Bezorg een CV aan het CGVS. Wie weet maakt u binnenkort deel uit van het uitgebreide tolkenbestand waarop het CGVS dagelijks beroep doet.

  Contact

  Tolkendienst CGVS

  Ernest Blerotstraat 39

  1070 BRUSSEL

  Fax: 02/205 51 15

  email: cgra-cgvs.interpretations@ibz.fgov.be

Nieuw adres CGVS