Werken voor het cgvs

Jobs in de kijker

 • De protection officer is de sleutelfiguur voor het vervullen van de basisopdracht van het CGVS. Hij is in het bezit van een masterdiploma, is geboeid door mensenrechten en de internationale actualiteit en beschikt over uitstekende redactionele vaardigheden.

  De protection officer ontwikkelt een grondige kennis van de herkomstlanden van de verzoekers en krijgt geregeld opleidingen om zijn expertise en de noodzakelijke competenties voor zijn functie up-to-date te houden.

  De protection officer hoort de verzoeker over alle elementen in het dossier: hij gaat de geloofwaardigheid na en onderzoekt of de redenen van het verzoek beantwoorden aan de criteria die kunnen leiden tot een beschermingsstatus. De protection officer stelt vervolgens een gemotiveerd voorstel van beslissing op.

  Onontbeerlijke kwaliteiten van de protection officer zijn neutraliteit, respect en empathie.

   

   

 • De administratieve assistent speelt een belangrijke rol binnen het CGVS. Hij zorgt voor een goed verloop van de asielprocedure op administratief vlak. Hij heeft een uitgebreid takenpakket.

  Binnen de geografische secties zorgt de administratieve assistent ervoor dat een asieldossier zo snel mogelijk bij de protection officer terechtkomt. Hij roept de asielzoeker op voor een gehoor, organiseert de planning van de gehoren en verdeelt deze onder de protection officer. De administratieve assistent controleert ook of de asielzoeker gebruik wenst te maken van de diensten van een tolk.

  Bij de Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen maakt de administratieve assistent de documenten op voor de erkende vluchtelingen en staatlozen.

  Ook bij andere ondersteunende diensten heeft de administratieve assistent een belangrijke rol in de behandeling van de asieldossiers.

 • Het CGVS doet beroep op een 200-tal vertalers-tolken die samen ongeveer 100 verschillende talen of dialecten spreken.

  De vertaler-tolk bevordert de communicatie tussen de asielzoeker en de protection officer tijdens het gehoor op het CGVS. De vertaler-tolk brengt zo getrouw mogelijk het relaas van de asielzoeker over in het Nederlands, Frans of Engels. Daarnaast stelt de tolk de vragen van de protection officer aan de asielzoeker in zijn moedertaal.

  De vertaler-tolk krijgt regelmatig de opdracht om documenten van de asielzoeker te vertalen van zijn moedertaal naar het Nederlands, Frans of Engels.

  Het is belangrijk dat de vertaler-tolk zich neutraal opstelt en niet tussenkomt in de beoordeling van een asielaanvraag. De vertaler-tolk moet zich bovendien houden aan een deontologische code.

  De vertaler-tolk werkt op zelfstandige basis voor het CGVS en wordt betaald per prestatie.

Vacatures

 • Vertaler-tolk

  Het CGVS is op zoek naar vertalers-tolken voor deze talen:

  • Vertaler-tolk Birmaans (Myanmar) naar Nederlands of Engels en omgekeerd.
  • Vertaler-tolk Grieks (Griekenland) naar Nederlands of Frans en omgekeerd.
  • Vertaler-tolk Noors (Noorwegen) naar Nederlands of Frans en omgekeerd.
  • Vertaler-tolk Zweeds (Zweden) naar Nederlands of Frans en omgekeerd.
  • Vertaler-tolk Deens (Denemarken) naar Nederlands of Frans en omgekeerd.
  • Vertaler-tolk Arabisch (Marokko, Tunesië, Algerije) naar Nederlands of Frans en omgekeerd.
  • Vertaler-tolk Turkmeens (Turkmenistan) naar Nederlands en omgekeerd.
  • Vertaler-tolk Tagalog (Filipijnen) naar Nederlands en omgekeerd.
  • Vertaler-tolk Thai (Thailand) naar Nederlands en omgekeerd.
  • Vertaler-tolk Berbers (Marokko) naar Nederlands en omgekeerd.
  • Vertaler-tolk Esan (Nigeria) naar Nederlands of Engels of Frans en omgekeerd.
  • Vertaler-tolk Somalisch (Somalië) naar Nederlands of Engels en omgekeerd.

  Lees meer over de jobinhoud, het profiel, het statuut als vertaler-tolk:

  Jobinhoud

  Het CGVS zet dagelijks tolken en vertalers in om de communicatie tussen de verzoeker om internationale bescherming en de protection officer mogelijk te maken. Het CGVS kan hiervoor een beroep doen op zo’n 200 zelfstandige tolken en vertalers, die samen ongeveer 90 verschillende brontalen en dialecten beheersen.

  Als tolk of vertaler bent u stipt en discreet en beheerst u perfect uw moedertaal (en eventuele andere brontalen die u beheerst). U spreekt ook vlot Nederlands, Frans of Engels.

  Als tolk brengt u tijdens het persoonlijk onderhoud het relaas van de verzoeker en de vragen van de protection officer volledig, getrouw en neutraal over van uw moedertaal (en eventuele andere brontalen die u beheerst) naar het Nederlands, Frans of Engels (en vice versa).

  Als vertaler zet u een tekst volledig, getrouw en neutraal om van uw moedertaal naar het Nederlands, Frans of Engels.

  U komt op geen enkele andere manier tussen in de beoordeling van de verzoeken om internationale bescherming.

  Rekruteringsvoorwaarden

  Om voor het CGVS te tolken/vertalen:

  • bent u bij voorkeur ouder dan 21 en minstens 18 jaar;
  • hebt u een wettig verblijfsstatuut in België of een EU-lidstaat;
  • hebt u geen verzoek om internationale bescherming lopen;
  • ontplooit of ontplooide u geen activiteiten die de neutraliteit en de onafhankelijkheid van het CGVS kunnen schaden;
  • oefent u uw tolk en/of vertaalactiviteiten uit op zelfstandige basis, d.w.z. dat u over een beroepskaart beschikt (indien van toepassing), bent ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO), aangesloten bent bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen en bij een ziekenfonds en beschikt over een btw-nummer, of bereid bent voor dat alles de nodige stappen te ondernemen;
  • gaat u akkoord met en houdt u zich aan de gedragscode voor tolken die prestaties verrichten in opdracht van het CGVS;
  • bent u bereid u te onderwerpen aan een veiligheidsverificatie door de Nationale Veiligheidsoverheid volgens de wetten van 11 december 1998 be­treffende de veiligheidsmachtigingen en hun uitvoeringsbesluiten (daarbij zullen niet alleen bepaalde politionele en gerechtelijke basisgegevens worden onderzocht maar zal tevens worden nagegaan of u al dan niet gekend bent bij de Belgische inlichtingen- en veiligheidsdiensten);
  • bent u, met positief gevolg, op selectiegesprek geweest bij de CGVS-tolkendienst.

  Beschikken over een (taal)diploma (minimum niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (CEFR)) hoger onderwijs, beëdigd zijn als gerechtsvertaler-tolk, Vlaams gecertificeerd vertaler-tolk en/of Waals of Brussels SeTIS-vertaler-tolk zijn, zijn geen voorwaarden op zich maar vormen zeker een pluspunt.

  Competenties

  Technisch

  • U beheerst uw moedertaal (en eventuele andere brontalen) en doelta(a)len (= Nederlands, Frans of Engels) op minimum niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (CEFR)
  • U bent vertrouwd met (of bereid zich grondig in te werken in) de terminologie en de procedures die eigen zijn aan het onderzoek van een verzoek om internationale bescherming
  • U heeft een algemene kennis van de politieke, religieuze, economische, sociale, militaire en culturele situatie van de herkomstlanden waarvan u de talen beheerst

  Generiek

  • U bent
   • bereikbaar (telefonisch en/of via mail)
   • georganiseerd
   • stipt
   • stressbestendig
   • luistervaardig
   • flexibel
  • U beschikt over
   • goede communicatieve vaardigheden
   • een goed geheugen
   • uithoudings- en aanpassingsvermogen
  • U werkt accuraat en met oog voor detail
  • U toont klantgerichtheid
  • U bent zich bewust zijn van uw eigen waarden, gedragingen en vooroordelen
  • U bent bereid zichzelf te ontwikkelen.
  Sociaal statuut en verloning

  Sociaal statuut

  Als vertaler-tolk bij het CGVS werkt u op zelfstandige basis (in hoofd- of bijberoep). U bent ingeschreven bij de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) en bent aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds en bij een ziekenfonds. U beschikt over een btw-nummer (waarbij u al dan niet onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen valt).

  Tolken en vertalen in opdracht van het CGVS biedt geen garantie op een voldoende werkvolume of een stabiel inkomen. Het CGVS betaalt u als vertaler-tolk per prestatie. Het werkvolume is onvoorspelbaar en afhankelijk van het aantal verzoekers om internationale bescherming dat zich aanbiedt bij het CGVS.

  In deze brochure vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen over het sociaal statuut van vertaler-tolk bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), het CGVS en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV).

  Verloning

  De tarieven voor tolk- en vertaalprestaties in opdracht van het CGVS zijn vastgelegd bij Ministerieel besluit en worden jaarlijks geïndexeerd:

  • tolktarief: 43,02 € per uur
  • vertaaltarief: 31,91 € per getypte bladzijde van 30 regels die 75 tekens bevatten
  • vervoersonkosten vergoeding: 0,61 per km met een maximum van 100 km heen en terug.

  Alle vergoedingen zijn brutobedragen (exclusief btw).

  Het CGVS betaalt de vertaler-tolk uit in de maand die volgt op de maand van de geleverde prestaties.

  Solliciteren

  Bent u geïnteresseerd om voor het CGVS te vertalen en/of te tolken en wenst u deel uit te maken van het tolkenbestand waarop het CGVS een beroep doet? Gelieve dan het intakeformulier in bijlage volledig in te vullen en door te sturen naar cgra-cgvs.interpretations@ibz.fgov.be of naar CGVS-tolkendienst, Ernest Blerotstraat 39, 1070 Brussel.

  Op basis van het intakeformulier zal het CGVS beslissen of uw kandidatuur verder in behandeling wordt genomen.

  Als uw kandidatuur wordt weerhouden en uw moedertaal (of andere brontalen die u beheerst) een taal is waarnaar het CGVS op korte termijn op zoek is, zal u meteen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

  Als uw kandidatuur wordt weerhouden maar uw moedertaal (of andere brontalen die u beheerst) geen taal is waarnaar het CGVS op korte termijn op zoek is, zal uw kandidatuur ‘in reserve’ worden gehouden en worden toegevoegd aan een bestand met mogelijke kandidaat-vertalers-tolken om u eventueel in de toekomst uit te nodigen voor een selectiegesprek. U zal hiervan op de hoogte worden gebracht.

  Ook als uw kandidatuur niet wordt weerhouden, zal u daarvan op de hoogte worden gebracht.

  Privacy

  Het CGVS hecht veel belang aan het respect voor de privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens in de uitoefening van zijn wettelijke opdrachten.

  De persoonsgegevens die in het intakeformulier hebt vermeld zullen enkel worden verwerkt voor doelstellingen van intern beheer, met name voor het rekruteren van vertalers-tolken en het aanleggen van een tolkenlijst in het kader van het beheer van de tolk- en vertaalopdrachten nodig voor de behandeling van de verzoeken om internationale bescherming door het CGVS. Het CGVS zal uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden zonder uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming.

  Uw persoonsgegevens in het intakeformulier zullen niet langer bewaard worden dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In de regel worden zij verwerkt zolang het nodig is voor de behoeften van de dienst. Zodra het CGVS uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft, zal het deze verwijderen.

  • Als het CGVS beslist om gebruik te maken van uw diensten als vertaler en/of tolk en u toe te voegen aan de CGVS-tolkenlijst, maakt uw intakeformulier deel uit van uw persoonlijke tolkendossier op het CGVS.
  • Als het CGVS beslist, al dan niet na een selectiegesprek, om niet in te gaan op uw kandidatuur wordt uw intakeformulier vernietigd. Uw kandidatuurstelling op zich wordt wel bijgehouden, en dit gedurende 3 jaar.
  • Als het CGVS beslist om uw kandidatuur ‘in reserve’ te houden met het oog op een eventuele toekomstige samenwerking, worden uw persoonsgegevens gedurende 5 jaar bijgehouden in een bestand met mogelijke kandidaat-vertalers-tolken.

  U heeft rechten om controle te houden over uw persoonsgegevens. U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te laten verwijderen. Indien u uw rechten wil doen gelden, kan u steeds contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO, Data Protection Officer) van het CGVS via deze link: https://ibz.be/nl/hoe-kunt-u-uw-rechten-uitoefenen

  Indien u meent dat het CGVS uw persoonsgegevens niet verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kan u ook klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

  Contact

  Tolkendienst CGVS

  Ernest Blerotstraat 39

  1070 BRUSSEL

  email: cgra-cgvs.interpretations@ibz.fgov.be

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.