De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

De beroepsprocedure in volle rechtsmacht

Een asielzoeker kan in beroep gaan tegen de volgende beslissingen ‘ten gronde’ van het CGVS:

 • een weigering tot erkenning van de vluchtelingenstatus
 • een weigering tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus
 • een intrekking, beëindiging of uitsluiting van de vluchtelingenstatus en/of van de subsidiaire beschermingsstatus
 • een weigering tot inoverwegingname (veilig land van herkomst)
 • een weigering tot in overwegingname (meervoudige asielaanvraag.

Het verloop van het beroep

De asielzoeker kan binnen 30 kalenderdagen na de betekening van de beslissing van het CGVS een beroep indienen. Bij opsluiting in een gesloten centrum heeft hij 15 kalenderdagen de tijd. In een aantal specifieke gevallen is een kortere beroepstermijn van 5 of 10 kalenderdagen mogelijk.

De asielzoeker en/of zijn advocaat dient een ‘verzoekschrift’ in waarin hij alle argumenten aanhaalt tegen de beslissing van het CGVS. De asielzoeker kan nieuwe elementen en documenten ter ondersteuning van zijn asielrelaas toevoegen aan zijn verzoekschrift.

De procedure verloopt schriftelijk, maar er wordt een zitting georganiseerd waar de advocaat en/of de asielzoeker de belangen van de asielzoeker verdedigen. Het CGVS is ook uitgenodigd om de beslissing te verdedigen.

Wanneer de RvV van oordeel is dat de beslissing van het CGVS voldoende duidelijk is, kan ze het beroep in schriftelijke procedure behandelen. Als geen van de partijen (de asielzoeker of het CGVS) vraagt om te worden gehoord door de RvV, wordt er geen zitting georganiseerd en velt de RvV een arrest op grond van de elementen die de asielzoeker eerder heeft voorgelegd tijdens zijn asielaanvraag.

Een beroep in volle rechtsmacht is altijd schorsend; de asielzoeker kan niet gedwongen worden gerepatrieerd en hij behoudt het recht op opvang.

Het beroep na een weigering tot in overwegingname (veilig land van herkomst)

De asielzoeker heeft 15 kalenderdagen na de betekening van de beslissing van het CGVS de tijd om een beroep in te dienen bij het de RvV, samen met zijn advocaat. De asielzoeker kan nieuwe elementen en documenten ter ondersteuning van zijn asielrelaas toevoegen aan zijn verzoekschrift.

Ook hier verloopt de procedure schriftelijk en is er een zitting op de RvV voorzien waar zowel de verzoekende partij als het CGVS hun belangen kunnen verdedigen.

Het beroep na een weigering tot in overwegingname (meervoudige asielaanvraag)

De aard van het beroep (schorsend of niet schorsend) en de beroepstermijn waarbinnen de asielzoeker een beroep kan indienen bij de RvV is afhankelijk van een aantal factoren (verblijft de asielzoeker in een welbepaalde plaats, loopt de asielzoeker een risico op refoulement, …). De beslissing van het CGVS vermeldt zelf of het beroep schorsend of niet schorsend is en binnen welke beroepstermijn de asielzoeker zijn verzoekschrift kan indienen.

Het arrest bij een beroep in volle rechtsmacht

De RvV kan een beslissing van het CGVS:

 • bevestigen: de beslissing van het CGVS was correct.
 • hervormen: de RvV is het niet eens met de beslissing van het CGVS en verandert de beslissing in een erkenning van de vluchtelingenstatus of een toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. De RvV kan een toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus hervormen tot een weigering van de subsidiaire beschermingsstatus of tot een erkenning van de vluchtelingenstatus.
 • vernietigen: de RvV stuurt het asieldossier terug naar het CGVS, die een nieuwe beslissing moet nemen bij gebrek aan elementen in de motivering. Het CGVS moet in de mate van het mogelijke rekening houden met de opmerkingen van de RvV bij het nemen van een nieuwe beslissing.

De annulatieprocedure

Tegen bepaalde beslissingen tot weigering van inoverwegingname van de asielaanvraag kan de asielzoeker alleen een annulatieberoep en/of een schorsingsberoep bij de RvV  indienen. Het gaat hier om volgende groepen asielzoekers:

 • EU-onderdanen
 • asielzoekers die elders in Europa asiel aanvroegen en de vluchtelingenstatus hebben gekregen
 • asielzoekers die zonder geldige reden afwezig bleven op het gehoor op het CGVS of niet antwoordden op een vraag om bijkomende informatie.

De beroepstermijn is 30 kalenderdagen na ontvangst van de beslissing.

De asielzoeker kan in deze procedure geen nieuwe elementen aanbrengen.

Het verloop van het annulatieberoep

Dit beroep is niet schorsend (geeft geen uitstel van uitvoering). De asielzoeker kan samen met het beroep tot nietigverklaring een vraag (‘vordering’) tot schorsing indienen. Er zijn twee mogelijkheden:

 • De RvV behandelt de vordering tot schorsing samen met het annulatieberoep. Er is dan maar één arrest.
 • De RvV behandelt de vordering tot schorsing eerst. Als de RvV akkoord gaat, blijft de beslissing van het CGVS zonder gevolg totdat de RvV beslist over het annulatieberoep.
Het arrest bij een annulatieberoep

De RvV kan:

 • het beroep verwerpen: de beslissing van het CGVS blijft geldig en wordt uitgevoerd.
 • de beslissing van het CGVS vernietigen: de RvV spreekt zich uit over de wettigheid van de beslissing. De RvV spreekt zich enkel uit over eventuele procedurefouten en niet over de inhoud van de asielaanvraag.

 

Nieuw adres CGVS