Versnelde procedure

Het CGVS kan een verzoek om internationale bescherming volgens een versnelde procedure behandelen. Het onderzoek alsook de beoordeling van dit verzoek gebeurt ten gronde, maar binnen een verkort tijdsbestek.

Het gaat om de volgende situaties:

  • het verzoek is enkel gebaseerd op elementen die niet ter zake doen om uit te maken of de verzoeker in aanmerking komt voor internationale bescherming
  • de verzoeker is afkomstig uit een veilig land van herkomst
  • de verzoeker misleidt de autoriteiten door over zijn of haar identiteit en/of nationaliteit valse informatie of documenten te verstrekken of door relevante informatie of documenten die een negatieve invloed op de beslissing hadden kunnen hebben, achter te houden
  • de verzoeker heeft waarschijnlijk, te kwader trouw, een identiteits- of reisdocument dat ertoe kon bijdragen zijn of haar identiteit of nationaliteit vast te stellen, vernietigd of zich ervan ontdaan
  • de verzoeker legt kennelijk incoherente en tegenstrijdige, kennelijk valse of duidelijk onwaarschijnlijke verklaringen af die tegenstrijdig zijn met voldoende geverifieerde informatie over het land van herkomst, waardoor zijn of haar bewering alle overtuigingskracht verliest
  • een volgend verzoek om internationale bescherming dat ontvankelijk werd verklaard
  • de verzoeker dient enkel een verzoek in om de uitvoering van een eerdere of van een op handen zijnde beslissing die tot zijn of haar terugdrijving of verwijdering zou leiden, uit te stellen of te verijdelen
  • de verzoeker die het grondgebied onrechtmatig is binnengekomen of zijn of haar verblijf op onrechtmatige wijze heeft verlengd en zich, gezien de omstandigheden van binnenkomst, zonder gegronde reden niet zo snel mogelijk bij de autoriteiten heeft aangemeld of geen verzoek om internationale bescherming heeft ingediend
  • de verzoeker weigert te voldoen aan de verplichting om zijn of haar vingerafdrukken te laten nemen
  • er zijn ernstige redenen om aan te nemen dat de verzoeker een gevaar vormt voor de nationale veiligheid of de openbare orde.

Het CGVS roept de verzoeker in principe steeds op voor een persoonlijk onderhoud. Tussen de kennisgeving van de oproeping en het persoonlijk onderhoud zitten minstens 2 dagen.

Het CGVS neemt in de versnelde procedure dezelfde beslissingen als in de standaardprocedure (toekenning, weigering of uitsluiting van een beschermingsstatus). 

Bij een beslissing tot weigering van internationale bescherming, kan het CGVS dit verzoek als kennelijk ongegrond beschouwen. Dit heeft geen gevolgen voor de asielprocedure op zich, wel voor de termijnen inzake de afgifte van het bevel om het grondgebied te verlaten door de DVZ.

Het CGVS neemt een beslissing volgens de versnelde procedure binnen een termijn van 15 werkdagen na ontvangst van het dossier van de DVZ of vanaf de dag nadat het volgend verzoek ontvankelijk werd verklaard door het CGVS.

Deze behandelingstermijn van 15 werkdagen is opnieuw een termijn van orde. Indien deze wordt overschreden, heeft dit wel gevolgen voor de beroepstermijn bij de RvV.

Tegen een beslissing van het CGVS in versnelde procedure kan een beroep in volle rechtsmacht worden ingediend bij de RvV. Het beroep moet ingediend worden binnen de 10 dagen na kennisgeving van de beslissing wanneer het CGVS de behandelingstermijn van 15 werkdagen heeft gerespecteerd. Indien dit niet het geval is, bedraagt de beroepstermijn 30 dagen.

 

Andere bijzondere procedures

 

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.