Het CGVS erkent vluchtelingen. Na zijn erkenning heeft de vluchteling initieel recht op een beperkt verblijf in België. De erkende vluchteling is onderworpen aan het Belgisch recht en moet dezelfde wetten respecteren als Belgen.

De erkende vluchteling kan niet terugkeren naar zijn land van herkomst.

Reizen naar het buitenland

De erkende vluchteling kan naar het buitenland reizen met een reisdocument voor vluchtelingen, omdat hij niet langer gebruik kan maken van het internationaal paspoort van zijn land van herkomst.

Kort verblijf

De erkende vluchteling moet zich voor zijn vertrek informeren bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming of hij een visum nodig heeft voor zijn reis. Een kort verblijf is een periode van maximaal drie maanden.

Lang verblijf

De erkende vluchteling moet de gemeente informeren als hij voor een langere periode in een ander land wil verblijven. De erkende vluchteling heeft het recht om binnen 1 jaar terug te keren naar België; daarna is een terugkeer niet verzekerd.

Als de erkende vluchteling zich in een ander land wil vestigen, moet hij zich aan de wetten en regels van dat land onderwerpen.

Documenten

De erkende vluchteling kan documenten van burgerlijke stand en een vluchtelingenattest krijgen van het CGVS.

Voor meer info

De vluchtelingenstatus voor de kinderen

De minderjarige kinderen van de erkende vluchteling kunnen de vluchtelingenstatus krijgen op dezelfde gronden. De te volgen procedure is afhankelijk van het moment waarop de kinderen hun ouders vervoegen:

 • Kinderen die samen met hun ouders zijn aangekomen in België, krijgen de vluchtelingenstatus toegekend samen met hun ouders
 • Kinderen die geboren zijn nadat hun ouders erkend zijn als vluchteling, moeten zelf een aanvraag indienen om de vluchtelingenstatus te kunnen krijgen
 • Kinderen die in België zijn aangekomen na de erkenning van de vluchtelingenstatus van hun ouders, moeten zich aangeven bij de DVZ.
Vluchteling erkend in een ander land

Verblijf van maximaal drie maanden

Een vluchteling erkend in een andere Europese lidstaat, mag maximum 3 maanden in België verblijven. Om naar België te reizen, moet hij in het bezit zijn van een reisdocument voor vluchtelingen, uitgereikt door het land van toevlucht.

Ook een vluchteling erkend in een niet-Europees land, kan in België blijven voor een periode van maximum 3 maanden. Een toeristenvisum zal meestal noodzakelijk zijn om naar België te reizen.

Verblijf van langer dan drie maanden

Om langer in België te verblijven, is een verblijfsvergunning nodig, uitgereikt door de Belgische ambassade of consulaat in het land waar hij als vluchteling werd erkend.

Bevestiging van de vluchtelingenstatus

Om in België de bevestiging van de vluchtelingenstatus te krijgen die werd toegekend in een ander land, kan de erkende vluchteling een aanvraag indienen bij het CGVS.

 • De erkende vluchteling moet regelmatig en zonder onderbreking gedurende 18 maanden in België verblijven en
 • de duur van zijn verblijf werd niet om een welbepaalde reden beperkt.

Bij de aanvraag tot bevestiging van de vluchtelingenstatus voegt de erkende vluchteling een kopie toe van:

 • zijn verblijfskaart of verblijfstitel
 • het reisdocument dat is uitgereikt in het land dat de vluchte­lingenstatus heeft erkend
Beëindiging van de vluchtelingenstatus

De vrijwillige beëindiging van de vluchtelingenstatus

De erkende vluchteling kan afstand doen van zijn beschermingsstatus, wanneer hij meent dat de redenen voor zijn vlucht uit het land van herkomst niet langer bestaan.

De erkende vluchteling kan afstand doen van de vluchtelingenstatus door zich persoonlijk aan te melden bij de Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen van het CGVS. Hij brengt de nodige documenten (reisdocument, vluchtelingencertificaat en een identiteitsdocument) mee en hij tekent een verklaring van afstand. Indien het CGVS in bezit is van het nationale paspoort krijgt betrokkene dit terug.

De gevolgen van de afstand van de vluchtelingenstatus

Het CGVS is niet langer verantwoordelijk voor de afgifte van documenten van burgerlijke stand voor deze persoon. Hij moet zich hiervoor opnieuw wenden tot de autoriteiten van zijn land van herkomst.

De beëindiging van de vluchtelingenstatus leidt niet automatisch tot een einde aan het verblijf in België en de persoon blijft onderworpen aan dezelfde regels als ervoor.

Na de afstand van de vluchtelingenstatus kan de persoon opnieuw

 • met zijn paspoort van zijn land van herkomst naar het buitenland reizen;
 • naar zijn land van herkomst reizen.

Beëindiging van de vluchtelingenstatus door het CGVS

Het CGVS heft de vluchtelingenstatus op als:

 • de vluchteling vrijwillig de bescherming inroept van het land waarvan hij de nationaliteit bezit;
 • de vluchteling vrijwillig opnieuw zijn nationaliteit verkrijgt nadat hij deze had verloren;
 • de vluchteling een nieuwe nationaliteit verwerft;
 • de vluchteling zich vrijwillig vestigt in het land waar hij vervolging vreesde.
 • de omstandigheden die hebben geleid tot de erkenning als vluch­teling, hebben opgehouden te bestaan (bijvoorbeeld in geval van belangrijke en duurzame veranderingen in zijn land van herkomst).

Bij het onderzoek naar een mogelijke opheffing van de vluchtelingenstatus kan het CGVS de erkende vluchteling horen, maar is hiertoe niet verplicht. Het CGVS geeft de vluchteling dan wel de mogelijkheid om schriftelijk de redenen voor het behoud van zijn status over te maken.

Het CGVS kan de vluchtelingenstatus intrekken:

 • als de erkende vluchteling een gevaar vormt voor de samenleving, omdat hij defini­tief is veroordeeld voor een bijzonder ernstig misdrijf;
 • of er redelijke gronden bestaan om hem te beschouwen als een gevaar voor de nationale veiligheid.

Het CGVS trekt de vluchtelingenstatus in als:

 • hij moet worden uitgesloten of had moeten uitgesloten zijn van de vluchtelingenstatus;
 • de toekenning van de vluchtelingenstatus is gebeurd op basis van onjuiste of bedrieglijke elementen, valse of vervalste documenten;
 • het persoonlijk gedrag van de erkende vluchteling later erop wijst dat hij geen vervol­ging vreest.

Als het CGVS overweegt de vluchtelingenstatus in te trekken, wordt de vluchteling opgeroepen voor een gehoor. Tijdens dit gehoor krijgt hij de kans de redenen voor het behoud van zijn status aan te halen.

In sommige beslissingen tot intrekking van de status geeft het CGVS een advies over de mogelijkheid tot een verwijdering.

Nieuw adres CGVS