De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) oordeelt over de beroepen tegen negatieve beslissingen van het CGVS. Er bestaan verschillende beroepsprocedures, afhankelijk van de aard van de beslissing. De RvV velt arresten met een uitgebreide motivering. De asielzoeker kan zich laten bijstaan door een advocaat.

Als de asielzoeker niet akkoord gaat met het verwerpingsarrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) kan hij samen met zijn raadsman een cassatieberoep indienen bij de Raad van State (RvS). De RvS is geen asielinstantie, maar een administratief rechtscollege.

Nieuw adres CGVS