De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) oordeelt over de beroepen tegen de weigeringsbeslissingen van het CGVS. De RvV velt arresten met een uitgebreide motivering. De verzoeker kan zich laten bijstaan door een advocaat.

Als de verzoeker niet akkoord gaat met het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) kan hij samen met zijn raadsman een cassatieberoep indienen bij de Raad van State (RvS).

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.