Het CGVS nodigt elke verzoeker uit

CGRS building

Het CGVS nodigt in principe elke verzoeker minstens eenmaal uit voor een persoonlijk onderhoud. Hierop zijn enkele uitzonderingen voorzien.

Bij een volgend verzoek kan het CGVS een beslissing nemen zonder een nieuw persoonlijk onderhoud te organiseren. Het CGVS oordeelt dan op basis van het bestaande asieldossier en de bijkomende verklaringen van de verzoeker bij de registratie van zijn verzoek om internationale bescherming bij de DVZ.

Meer informatie hierover op maat van de verzoeker vind je terug op asyluminbelgium.be in 9 talen (Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Arabisch, Pashto, Farsi, Tigrinya en Somali).

De plaats van het persoonlijk onderhoud

Het persoonlijk onderhoud vindt plaats in de kantoren van het CGVS in Brussel (vlakbij Brussel-Zuid).

Is de verzoeker opgesloten in een gesloten opvangcentrum, in een centrum aan de grens of in de gevangenis, dan gaat een medewerker van het CGVS ter plaatse om hem daar te horen. Het persoonlijk onderhoud kan ook doorgaan via videoconferentie.

De woonplaats van de verzoeker

De asielinstanties moeten de verzoeker op elk moment van de procedure kunnen bereiken, zodat de briefwisseling over het verzoek om internationale bescherming hem tijdig en op het juiste adres bereikt. De verzoeker geeft bij de registratie van zijn verzoek om internationale bescherming aan waar hij officieel in België verblijft; dit is de woonplaatskeuze. Als de verzoeker tijdens de procedure zijn adres (woonplaatskeuze) verandert, moet hij de DVZ en het CGVS informeren. Dit kan door het formulier  ‘wijziging woonplaatskeuze’ per aangetekende brief te sturen naar het CGVS en de DVZ of dit formulier persoonlijk af te geven bij de Helpdesk van het CGVS. Een adresverandering bij de gemeente geldt niet als officiële adreswijziging in het kader van de asielprocedure. Het CGVS stuurt de oproeping naar het adres dat de verzoeker heeft opgegeven als woonplaatskeuze.

De advocaat en, in het geval van een niet-begeleide minderjarige verzoeker de voogd, krijgen een kopie van alle briefwisseling tussen het CGVS en de verzoeker.

Aanwezigheid op het persoonlijk onderhoud

  • Als de verzoeker door overmacht (buiten zijn wil om) niet op     het persoonlijk onderhoud aanwezig kan zijn, moet hij het CGVS hiervan zo snel mogelijk, of uiterlijk 15 dagen na de datum van de afspraak,  schriftelijk op de hoogte brengen. Wanneer een versnelde procedure of een ontvankelijkheidsprocedure wordt toegepast dient dit binnen de 2 dagen te gebeuren. Hij moet het document dat bewijst dat hij verhinderd is, aangetekend opsturen naar het CGVS. Als de verzoeker niets laat weten kan het CGVS een negatieve beslissing nemen.
  • De afwezigheid van de advocaat op het persoonlijk onderhoud is geen geldige reden om het persoonlijk onderhoud uit te stellen. Enkel tijdens het eerste persoonlijk onderhoud van een minderjarige verzoeker is de aanwezigheid van een advocaat wettelijk verplicht.
  • Als de voogd van een niet-begeleide minderjarige niet aanwezig kan zijn regelt het CGVS wel een nieuwe datum voor het persoonlijk onderhoud.

Het verzoek om inlichtingen en bijkomende informatie

Soms stuurt het CGVS de verzoeker een brief met een ‘vraag om inlichtingen’. Daarin vraagt het CGVS bijkomende informatie over het verzoek om internationale bescherming. Als er geen reactie of geen geldige reden voor het uitblijven van een reactie komt binnen de 30 dagen, kan het CGVS beslissen om het verzoek te weigeren.

Een bijkomend persoonlijk onderhoud

Het CGVS kan de verzoeker voor een tweede persoonlijk onderhoud oproepen, dit met de bedoeling om meer informatie te verzamelen. De commissaris-generaal kan dan een beslissing nemen waarbij hij over alle elementen beschikt.

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.