Publicaties

Brochures

 • brochure asielprocedure
  De asielprocedure op het CGVS

  Deze brochure informeert de asielzoeker over de asielprocedure op het CGVS. Het bevat belangrijke informatie over wat het CGVS van asielzoekers verwacht en legt uit hoe het CGVS een asielaanvraag behandelt.

  Deze brochure is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.

 • vrouwen, meisjes en asiel
  Vrouwen, meisjes en asiel in België
  Informatie voor vrouwen en meisjes die asiel aanvragen

  Deze brochure is opgesteld voor asielzoeksters en bevat informatie over de asielprocedure. Andere specifieke thema’s zoals gezondheid, gelijkheid tussen mannen en vouwen, mensenhandel, … komen uitgebreid aan bod.

 • gids voor de niet-begeleide minderjarige
  Gids voor de niet-begeleide minderjarige die asiel aanvraagt in België

  Deze gids licht het parcours toe dat een niet-begeleide minderjarige doorloopt wanneer hij/zij asiel aanvraagt in België. Op vraag van het CGVS geeft de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) deze gids aan elke niet-begeleide minderjarige bij de registratie van zijn/haar asielaanvraag.

  Deze gids is beschikbaar in Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Tigrinya, Dari, Pashtu, Peul, Somali en Albanees.

  Deze gids kwam tot stand met de steun van AMIF, het Europese Asiel-, Migratie- en Integratiefonds.

 • gids begeleide minderjarigen
  Gids voor begeleide kinderen in de asielprocedure in België

  Deze gids informeert kinderen die hun ouders of voogd vergezellen over hun recht om tijdens de asielprocedure van hun ouders of voogd in België te worden gehoord. In uitzonderlijke gevallen kunnen zij een eigen verzoek om internationale bescherming (of asielaanvraag) indienen.

  Deze gids is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Dari, Pashtu, Russisch en Albanees.

  Deze gids kwam tot stand met de steun van AMIF, het Europese Asiel-, Migratie- en Integratiefonds.

 • gids voor ouders
  Gids voor ouders of voogden vergezeld door minderjarige kinderen

  Deze gids informeert ouders of voogden die in België een asielprocedure hebben opgestart over het recht van de kinderen die hen vergezellen om te worden gehoord. In uitzonderlijke gevallen kunnen zij een eigen verzoek om internationale bescherming (asielaanvraag) indienen.

  Deze gids is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels, Albanees, Arabisch, Dari, Pashtu en Russisch.

  Deze gids kwam tot stand met de steun van AMIF, het Europese Asiel-, Migratie- en Integratiefonds.

 • afbeelding brochure voor erkende vluchtelingen geeft informatie over de rechten en plichten
  U bent als vluchteling erkend in België
  Uw rechten en plichten

  Deze brochure voor erkende vluchtelingen geeft informatie over de rechten en plichten van de vluchteling in België.

 • afbeelding van de brochure subsidiaire bescherming
  U geniet subsidiaire bescherming in België
  Uw rechten en plichten

  Deze brochure is opgesteld voor personen die de subsidiaire bescherming gekregen hebben en geeft informatie over hun rechten en plichten in België.

 • gedragscode
  Gedragscode tolken

  De gedragscode is bestemd voor de vertalers-tolken die voor het CGVS werken.

 • gehoorhandvest
  Handvest van het persoonlijk onderhoud

  Dit handvest bevat deontologische richtlijnen voor de protection officer tijdens het persoonlijk onderhoud op het CGVS. Het vermeldt ook de voorschriften voor een goed verloop van het persoonlijk onderhoud. Het handvest heeft als doel het kwalitatieve verloop van het persoonlijk onderhoud te garanderen voor de verzoeker om internationale bescherming.

 • schema asielprocedure
  Schema over het verloop van een verzoek om internationale bescherming
  Schema asielprocedure

  Dit schema licht het parcours toe dat een verzoeker om internationale bescherming doorloopt wanneer hij/zij asiel aanvraagt in België.

Jaarverslagen

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.