Publicaties

Brochures

 • Brochure Asiel in België
  Asiel in België

  Deze brochure, opgesteld in samenwerking met Fedasil informeert de asielzoeker bij zijn aankomst in België over de verschillende stappen en zijn rechten en plichten tijdens de asielprocedure en over zijn verblijf in een opvangstructuur. De asielzoeker ontvangt deze brochure bij de dienst dispatching van Fedasil.

 • Brochure Vrouwen, meisjes en asiel in België
  Vrouwen, meisjes en asiel in België
  Informatie voor vrouwen en meisjes die asiel aanvragen

  Deze brochure is opgesteld voor asielzoeksters en bevat informatie over de asielprocedure. Andere specifieke thema’s zoals gezondheid, gelijkheid tussen mannen en vouwen, mensenhandel, … komen uitgebreid aan bod.

 • gids voor de niet-begeleide minderjarige
  Gids voor de niet-begeleide minderjarige die asiel aanvraagt in België

  Deze gids licht het parcours toe dat een niet-begeleide minderjarige doorloopt wanneer hij/zij asiel aanvraagt in België. Op vraag van het CGVS geeft de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) deze gids aan elke niet-begeleide minderjarige bij de registratie van zijn/haar asielaanvraag.

  Deze gids is beschikbaar in Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Tigrinya, Dari, Pashtu, Peul, Somali en Albanees.

  Deze gids kwam tot stand met de steun van AMIF, het Europese Asiel-, Migratie- en Integratiefonds.

 • Brochure 'U bent als vluchteling erkend in België'
  U bent als vluchteling erkend in België
  Uw rechten en plichten

  Deze brochure voor erkende vluchtelingen geeft informatie over de rechten en plichten van de vluchteling in België.

 • brochure subsidiaire bescherming
  U geniet subsidiaire bescherming in België
  Uw rechten en plichten

  Deze brochure is opgesteld voor personen die de subsidiaire bescherming gekregen hebben en geeft informatie over hun rechten en plichten in België.

 • Brochure Gehoorhandvest
  Gehoorhandvest

  Dit gehoorhandvest (publicatie: januari 2011) bevat deontologische richtlijnen voor de houding van de protection officer tijdens het interview op het CGVS. Het vermeldt ook de voorschriften voor een goed verloop van het gehoor. Het handvest heeft als doel het kwalitatieve verloop te garanderen van het gehoor van de asielzoeker.

 • Brochure Deontologie voor het tolk- en vertaalwerk
  Deontologie voor het tolk- en vertaalwerk

  De gedragscode (publicatie: oktober 2009) is bestemd voor de vertalers-tolken die voor het CGVS werken.

 • Brochure Asiel in België, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)
  Asiel in België
  Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

  Deze brochure werd opgesteld in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in 2010 en vormt een tweeluik met de brochure België en Migratie -  De Dienst Vreemdelingenzaken.

  Deze brochure stelt de opdracht, de waarden, de structuur en de organisatie van het CGVS voor.

 • Brochure België en Migratie
  België en Migratie
  De Dienst Vreemdelingenzaken

  Deze brochure werd opgesteld in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in 2010 en vormt een tweeluik met Asiel in België -  Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

  Deze brochure stelt de opdracht, de waarden, de structuur en de organisatie van de DVZ voor.

 • schema asielprocedure
  Schema over het verloop van een verzoek om internationale bescherming
  Schema asielprocedure

  Dit schema licht het parcours toe dat een verzoeker om internationale bescherming doorloopt wanneer hij/zij asiel aanvraagt in België.

Jaarverslagen

Nieuw adres CGVS