Asielstatistieken – overzicht 2017

Minder dan 7.300 hangende dossiers – werkreserve drastisch gedaald

Eind 2016 bedroeg de totale werkreserve van het CGVS –  dit is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing genomen had – nog 14.815 asieldossiers. Dit was het gevolg van de hoge asielinstroom in 2015. Door een continue inzet van de medewerkers van het CGVS in het afgelopen jaar is de werkreserve eind 2017 teruggebracht tot 7.279 dossiers. ‘Nooit eerder werd de achterstand binnen zo een korte periode weggewerkt’, aldus commissaris-generaal Dirk Van den Bulck. 4.500 dossiers kunnen als een normale werkreserve worden beschouwd. De echte achterstand van het CGVS bedraagt dus minder dan 2.800 dossiers. Als het aantal verzoeken om internationale bescherming en de personeelscapaciteit stabiel blijven, zal het CGVS de dossierachterstand tegen eind juni 2018 wegwerken. Het CGVS is er zich immers van bewust dat onzekerheid over de toekomst door lange wachttijden een grote impact heeft op verzoekers.

 

Beschermingsgraad blijft hoog

In 2017 oordeelde het CGVS in 50,7 % van de eindbeslissingen dat de verzoeker daadwerkelijk bescherming nodig had. Het gaat in totaal om 9.931 beslissingen, voor 13.833 personen (inclusief minderjarige kinderen die hun ouders vergezellen).

  • 38,7 % van de beslissingen waren beslissingen tot erkenning van de vluchtelingenstatus. Deze status wordt toegekend aan personen die hun herkomstland hebben verlaten omdat ze vervolging vrezen omwille van hun nationaliteit, ras, religie, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep.
  • 12 % van de beslissingen waren beslissingen tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus aan personen die in geval van terugkeer naar hun land van herkomst een reëel risico op ernstige schade lopen.

Het beschermingspercentage van 50,7 % in 2017 ligt in de lijn van dat uit 2016 (57,7%). Deze hoge beschermingsgraad wordt hoofdzakelijk verklaard door het profiel van de verzoekers om internationale bescherming. Zo heeft het CGVS ook in 2017 veel dossiers van personen uit Syrië behandeld. In totaal kregen 4.096 Syriërs een beschermingsstatus in België.

De top 3 van de herkomstlanden met de meeste beslissingen tot erkenning van de vluchtelingenstatus zijn Syrië, Afghanistan en Irak. Dit illustreert opnieuw dat voor personen afkomstig uit bepaalde landen de nood aan bescherming hoog blijft.

In de voorbije 3 jaren verleende het CGVS bescherming aan 40.094 personen.

 

19.688 verzoeken om internationale bescherming in 2017, vergelijkbaar met aantal verzoeken in 2016, maar beduidend meer hervestigingen en relocaties

In 2017 dienden 19.688 personen een verzoek om internationale bescherming in bij de Dienst Vreemdelingenzaken: dit aantal is vergelijkbaar met dat van 2016, toen 18.710 personen een dergelijk verzoek indienden, en ligt veel lager dan in 2015. In 2015 verzochten 44.760 personen internationale bescherming in ons land.

Wanneer men de personen die in 2017 naar België kwamen in het kader van hervestiging (1.309) en relocatie (895) niet meetelt, ligt het aantal personen dat een verzoek om internationale bescherming indiende in 2017 (17.537) bovendien lager dan in 2016 (18.710), toen 452 personen hervestigd werden en 200 personen naar ons land kwamen in het kader van relocatie.

In 2017 kwamen immers 1.309 personen aan in ons land in het kader van hervestiging. Hervestiging wil een oplossing bieden voor diegenen die niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst en evenmin voldoende bescherming kunnen krijgen of geen lokale integratieperspectieven hebben in het land van eerste opvang. In dezelfde periode kwamen ook 895 personen naar België in het kader van relocatie als gevolg van het spreidingsplan van de Europese Commissie.

België komt zijn EU verplichtingen na en heeft zich geëngageerd in 2018 eenzelfde inspanning te doen voor het aantal personen dat in aanmerking komt voor hervestiging. Hiermee werkt ons land mee aan een geïntegreerd beleid van internationale bescherming.

 

Verschillende uitdagingen voor 2018

Het CGVS wil zijn basisopdracht, het verlenen van bescherming aan zij die op de vlucht zijn voor oorlog en vervolging, consequent blijven uitvoeren. Wie bescherming nodig heeft, kan hiervoor op het CGVS rekenen. Wie geen bescherming nodig heeft, krijgt een weigeringsbeslissing.

Naast het volledig wegwerken van de achterstand bij de behandeling van asieldossiers vormt de implementatie van de wetswijziging van 21 november 2017 waarbij de EU Asielprocedurerichtlijn werd omgezet naar Belgisch recht een bijkomende uitdaging. Hierdoor zal het CGVS bijvoorbeeld nog meer aandacht hebben voor personen met bijzondere noden.

Verder wil het CGVS actief blijven ijveren voor de verdere uitbouw van het Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem.

Herfst 2018 verlaat het CGVS de WTC-toren aan het Noordstation. Het zal een nieuw onderkomen vinden in het Eurostation gebouw tegenover het Zuidstation. Het CGVS zal ernaar blijven streven een performante en innovatieve organisatie te zijn.

11 januari 2018

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.