Asielstatistieken: overzicht 2023

Aantal verzoeken

In 2023 dienden 35.507 personen een verzoek om internationale bescherming in bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Hiertoe behoren 284 personen die in België zijn toegekomen in het kader van hervestiging.

Het totaal aantal verzoekers ligt daarmee iets lager dan in 2022, toen 36.871 personen een verzoek indienden. Het betreft een daling van 3,7%. In de eerste 7 maanden van 2023 bleef het aantal verzoekers steeds onder de 3.000 personen. Vanaf augustus  tot en met december werd de kaap van 3.000 verzoekers telkens overschreden met een piek in oktober (3.740 personen).

In 2023 werden gemiddeld 2.959 verzoekers per maand geregistreerd, tegenover 3.073 in 2022.

In 2023 waren 67,6% procent van de verzoekers mannen t.o.v. 32,4% vrouwen. Voor bepaalde landen zoals Afghanistan ligt het aandeel mannelijke verzoekers nog een pak hoger (89%).

In 2023 waren de belangrijkste herkomstlanden van verzoekers om internationale bescherming Syrië, Afghanistan, Palestina, Turkije en Eritrea.

In 2023 dienden 5.918 personen een volgend verzoek om internationale bescherming in. Procentueel is het aandeel van de volgende verzoeken t.o.v. het totaal aantal verzoeken gestegen in vergelijking met het jaar voordien (16,7% in 2023 t.o.v. 12,6% in 2022). Voor bepaalde landen uit de top-10 zoals Afghanistan (31,8%) en Moldavië (32,9%) blijft het aandeel volgende verzoeken opvallend hoog.

In 2023 registreerde de DVZ 2.594 verzoekers om internationale bescherming die verklaarden niet-begeleide minderjarige vreemdeling te zijn. Dat zijn er 32,7% minder dan in 2022. Na onderzoek door de dienst Voogdij werden voorlopig 1.660 personen onder hen als effectief minderjarig beschouwd. Nog niet alle onderzoeken werden afgerond. Onder de verzoekers om internationale bescherming die verklaarden niet-begeleide minderjarige vreemdeling te zijn bevinden zich 87% jongens. 26% onder hen is afkomstig uit Afghanistan, 18% uit Eritrea en 15% uit Syrië.

Meer gedetailleerde informatie over de verzoekers kan geraadpleegd worden in de maandelijkse statistieken over internationale bescherming op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Aantal beslissingen

In 2023 nam het CGVS 25.356 beslissingen voor 29.885 personen. Dit is een stijging met 23,6% ten opzichte van vorig jaar (in dossiers). Deze verhoging kon worden gerealiseerd door de aanwerving van nieuwe protection officers waardoor het CGVS in 2023 gemiddeld over 15% meer inzetbare protection officers beschikte. Daarnaast zette het CGVS verder in op bijzondere acties om de efficiëntie te vergroten en dit rekening houdend met behoud van de kwaliteit van de beslissingen en met het welzijn van de medewerkers.

In 2023 was het CGVS in 43,5% van de eindbeslissingen van oordeel dat de verzoeker daadwerkelijk een status van internationale bescherming nodig had. De beschermingsgraad lag daarmee iets hoger dan het jaar voordien (43,5% in 2023 t.o.v. 43 % in 2022).

42% van deze beslissingen waren beslissingen tot erkenning van de vluchtelingenstatus en 1,5% waren beslissingen tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

Het hoogste aantal statussen van erkend vluchteling werd in 2023 toegekend aan Syriërs (2.689), Afghanen (2.595), Eritreeërs (1.770) en Burundezen (1.187). Het hoogste aantal statussen van subsidiaire bescherming werd in 2023 toegekend aan Jemenieten (152), Somaliërs (127), Syriërs (57) en Irakezen (16).

Het aantal niet-ontvankelijkheidsbeslissingen (het betreft hier hoofdzakelijk volgende verzoeken en verzoeken van personen die reeds een beschermingsstatus in een andere EU-lidstaat verkregen) daalde ten opzichte van vorig jaar, al blijft hun aandeel hoog. Hun aandeel bedroeg in 2023 15,8% t.o.v. alle beslissingen. In 2022 was dit nog 17,9%. Deze dossiers dienen prioritair behandeld te worden. Wanneer we de niet-ontvankelijkheidsbeslissingen buiten beschouwing laten, bedraagt de beschermingsgraad 52,3%.

Ondanks dat het CGVS voor bijna 30.000 personen een beslissing nam in 2023 is de werklast verder gestegen tot 26.525 dossiers (31.998 personen). Deze stijging  heeft twee oorzaken. Ten eerste waren er in 2023 ondanks de toegenomen productiviteit gemiddeld maandelijks meer verzoeken dan beslissingen. Ten tweede heeft de Dienst Vreemdelingenzaken substantieel meer dossiers overgemaakt aan het CGVS. In 2023 ging dit gemiddeld over dossiers voor meer dan 3.000 verzoekers per maand.

12 januari 2024

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.