Situation sécuritaire 24 mars 2017 - 14 septembre 2017

Nederlands

Deze COI Focus maakt een stand van zaken op van de veiligheidssituatie in Turkije sinds 12 juli 2015, datum waarop de wapenstilstand tussen de Turkse overheid en de Koerdische Arbeiderspartij (Partiya Karkeren Kurdistan, PKK) werd beëindigd. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de periode van 24 maart 2017 (datum van de vorige update) tot 14 september 2017.

De veiligheidssituatie in Turkije wordt nog steeds voornamelijk bepaald door het conflict tussen de PKK en de Turkse overheid. Tussen maart en september 2017 zorgde dit conflict voor aanvallen en gewapende confrontaties tussen leden van de PKK en de Turkse veiligheidstroepen in het zuidoosten van het land.

Sinds het einde van de wapenstilstand in juli 2015 zijn er bijna dagelijks gevechten tussen de PPK en de Turkse veiligheidstroepen. Tussen augustus 2015 en april 2016 werd het hevigst gevochten in de steden waar de Turkse veiligheidstroepen de avondklok hadden ingesteld om er de controle terug te winnen en de Koerdische gewapende groepen te verdrijven. Vanaf mei 2016 begonnen de gevechten in stedelijke gebieden te luwen en thans wordt er alleen nog gevochten in landelijke gebieden. International Crisis Group stelt sinds november 2016 een daling vast van de intensiteit van de gevechten en van het aantal slachtoffers en heeft het over “low-intensity  clashes”  in 2017.

Deze gewapende confrontaties doen zich vooral voor in het oosten en zuidoosten van Turkije. De meeste van deze gevechten - goed voor 90 % van de slachtoffers in 2017, zowel burgers als militairen -  speelden zich af in de landelijke gebieden van de provincies Diyarbakir, Mardin, Sirnak, Hakkari en Bitlis.

Sinds de zomer van 2015  zijn er, volgens niet-gouvernementele bronnen,  bij deze confrontaties  meer dan 400 burgers om het leven gekomen. .

Sinds juli 2015 werd de avondklok meer dan 252 keren ingesteld in plaatsen in Oost- en Zuidoost-Turkije, voor meer dan de helft in de provincie Diyarbakir. Verschillende internationale waarnemers verweten de Turkse overheid een buitensporig en ongedifferentieerd gebruik van geweld dat burgerdoden en de vernieling van ganse wijken veroorzaakte, alsook andere ernstige schendingen van de mensenrechten tijdens de avondklok in 2015 en 2016.

Op 17 augustus 2017 was de avondklok nog van kracht in drie landelijke districten in de provincies Diyarbakir, Hakkari en Bitlis.

De overheid heeft sinds 2016 een aantal omvangrijke reconstructieprogramma’s opgestart in de gebieden die door de gevechten werden getroffen.

Turkije werd in 2015 en 2016 door een groot aantal terreuraanslagen geplaagd. Sinds januari 2017 vonden er, behalve in het zuidoosten van het land, geen zware aanslagen of andere ernstige veiligheidsincidenten meer plaats.

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EASO, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Turkije

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.