Mariages forcés

Nederlands

Instemming met het huwelijk is de voornaamste factor om te bepalen of een huwelijk al dan niet vrij werd gesloten, volgens de meeste bronnen die Cedoca heeft geraadpleegd. Gedwongen huwelijken komen af en toe voor in Algerije. De reden die hiervoor wordt opgegeven is meestal de noodzaak om een dochter uit te huwelijken om te vermijden dat ze eerverlies over de ganse familie zou brengen.

Algerije heeft een aantal internationale verbintenissen aangegaan ter bestrijding van gedwongen huwelijk en het Algerijns familiewetboek werd in 2005 aangepast om de uitdrukkelijke instemming van beide partijen te vereisen. Los van de politieke wil van de overheid, kunnen traditionele opvattingen, verschillende interpretaties van de voorschriften van de Koran, en de opgang van het religieus fundamentalisme evenwel bijdragen tot de instandhouding van verschillende vormen van discriminatie t.o.v. van vrouwen, o.a. een huwelijk zonder instemming van de bruid.

De meest recente Multiple Indicator Cluster Survey, die in 2012-2013 plaatsvond, toont aan dat 3,1 % van de Algerijnse vrouwen onder de wettelijke leeftijd van 19 jaar getrouwd zijn. Dit percentage wordt beïnvloed door factoren zoals het onderwijsniveau en de regio waar men woont.

Vrouwen en minderjarigen kunnen in theorie hun rechten laten gelden maar in de praktijk wordt hun toegang tot het gerecht beperkt door economische of sociale factoren. In de door Cedoca geraadpleegde bronnen werd bovendien geen enkele vermelding gevonden van enige tussenkomst van de politie of het gerecht ten gunste van het (potentiele of reële) slachtoffer van een gedwongen huwelijk. Onderling overleg tussen de betrokken families kan wel worden overwogen om en oplossing te vinden.

Er zijn meerdere opvangcentra die door de staat of verenigingen worden beheerd en waar vrouwen terecht kunnen indien ze het slachtoffer zijn van geweld. Deze centra zijn echter alleen te vinden in de grote steden en verenigingen die hulp bieden aan minderjarige vrouwen riskeren juridisch te worden vervolgd. Verhuurders zijn ook weinig geneigd een woonst aan alleenstaande vrouwen te verhuren.

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EASO, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

 

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Algerije

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.