EUAA COI Report. Military service

Nederlands

The purpose of this report is to provide information regarding military service in the Russian Federation for international protection status determination, including refugee status and subsidiary protection, and in particular for EUAA Country Guidance on the Russian Federation.

The report focuses on military service in the Russian Federation after Russia’s invasion in Ukraine on 24 February 2022. It describes ‘military service’ in a broad sense: as one –year obligatory military service, professional army contract service, military service under the ‘partial’ mobilisation — an exceptional event announced by the Russian president the first time since the end of the World War II, as well as contract service and military use of volunteer battalions, mercenaries, and prison convicts in hostilities. The report outlines conditions of recruitment and focuses on deployment of each group to Ukraine. For conscripts — young men aged 18-27 participating in obligatory military service — and people mobilised under the mobilisation order, the topics of exemption and deferrals from military service are particularly addressed. The report also covers military service in the Republic of Chechnya and instances of violations of humanitarian and human rights law by Russian military forces in Ukraine.

The reference period of the report is 24 February 2022 – 15 November 2022. Some important events up to 30 November were included during the finalisation of the report.

This report was written by the EUAA COI Sector together with the following national asylum and migration departments:

- Germany, Federal Office for Migration and Refugees (BAMF), Country Analysis;

- France, Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA), Information, Documentation and Research Unit (DIDR).

The following departments and organisations have reviewed the report, together with EUAA:

- Sweden, Swedish Migration Agency, Country of Origin Information, Section for Information Analysis;

- The Netherlands, Ministry of Foreign Affairs;

- The Netherlands, Office for Country Information and Language Analysis, Ministry of Justice (OCILA).

The report was drafted and reviewed in line with the EUAA COI Report Methodology (2019) and the EUAA COI Writing and Referencing Style Guide (2019).

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EUAA, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Russische Federatie

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.