Publicaties

Brochures

 • Brochure Asiel in België
  Asiel in België

  Deze brochure (laatste update: eind 2014), opgesteld in samenwerking met Fedasil informeert de asielzoeker bij zijn aankomst in België over de verschillende stappen en zijn rechten en plichten tijdens de asielprocedure en over zijn verblijf in een opvangstructuur. De asielzoeker ontvangt deze brochure bij de dienst dispatching van Fedasil.

 • Brochure Vrouwen, meisjes en asiel in België
  Vrouwen, meisjes en asiel in België
  Informatie voor vrouwen en meisjes die asiel aanvragen

  Deze brochure (publicatie: juni 2011) is opgesteld voor asielzoeksters en bevat informatie over de asielprocedure. Andere specifieke thema’s zoals gezondheid, gelijkheid tussen mannen en vouwen, mensenhandel, … komen uitgebreid aan bod. De brochure is niet digitaal beschikbaar. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) geeft deze brochure aan elke asielzoekster, meisje of vrouw, bij het begin van de asielprocedure.

 • gids voor de niet-begeleide minderjarige
  Gids voor de niet-begeleide minderjarige die asiel aanvraagt in België

  Deze gids licht het parcours toe dat een niet-begeleide minderjarige doorloopt wanneer hij/zij asiel aanvraagt in België. Op vraag van het CGVS geeft de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) deze gids aan elke niet-begeleide minderjarige bij de registratie van zijn/haar asielaanvraag.

  Deze gids is beschikbaar in Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Tigrinya, Dari, Pashtu, Peul, Somali en Albanees.

  Deze gids kwam tot stand met de steun van AMIF, het Europese Asiel-, Migratie- en Integratiefonds.

 • Brochure 'U bent als vluchteling erkend in België'
  U bent als vluchteling erkend in België
  Uw rechten en plichten

  Deze brochure (laatste update: augustus 2017) voor erkende vluchtelingen geeft informatie over de rechten en plichten van de vluchteling in België.

 • Brochure Subsidiaire bescherming in België
  U geniet subsidiaire bescherming in België
  Uw rechten en plichten

  Deze brochure (laatste update: november 2017) is opgesteld voor personen die de subsidiaire bescherming gekregen hebben en geeft informatie over hun rechten en plichten in België.

 • Brochure Gehoorhandvest
  Gehoorhandvest

  Dit gehoorhandvest (publicatie: januari 2011) bevat deontologische richtlijnen voor de houding van de protection officer tijdens het interview op het CGVS. Het vermeldt ook de voorschriften voor een goed verloop van het gehoor. Het handvest heeft als doel het kwalitatieve verloop te garanderen van het gehoor van de asielzoeker.

 • Brochure Deontologie voor het tolk- en vertaalwerk
  Deontologie voor het tolk- en vertaalwerk

  De gedragscode (publicatie: oktober 2009) is bestemd voor de vertalers-tolken die voor het CGVS werken.

 • Brochure Asiel in België, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)
  Asiel in België
  Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

  Deze brochure (publicatie: augustus 2010) werd opgesteld in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in 2010 en vormt een tweeluik met de brochure België en Migratie -  De Dienst Vreemdelingenzaken.

  Deze brochure stelt de opdracht, de waarden, de structuur en de organisatie van het CGVS voor.

 • Brochure België en Migratie
  België en Migratie
  De Dienst Vreemdelingenzaken

  Deze brochure (publicatie: augustus 2010) werd opgesteld in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in 2010 en vormt een tweeluik met Asiel in België -  Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

  Deze brochure stelt de opdracht, de waarden, de structuur en de organisatie van de DVZ voor.

Jaarverslagen

Contact

Voor asielzoekers

WTC II

Koning Albert II laan, 26A
1000 Brussel

Voor bezoekers

WTC II

Koning Albert II laan 28-30

1000 Brussel

Op zoek naar meer specifieke ‘contact’informatie? Alle contacten zijn te vinden op Contact .