“Het CGVS verleent asiel en geeft documenten af aan mannen, vrouwen en kinderen op de vlucht voor vervolging, oorlog of geweld.“

Voor asielzoekers:

Koning Albert II-laan 26 A
1000 Brussel

 

Voor bezoekers:

Koning Albert II laan 28-30
1000 Brussel

+32 (0)2 205 51 11 (telefoon)
+32 (0)2 205 51 15 (fax)

CGVS.info@ibz.fgov.be

 

Wegbeschrijving

Over het CGVS

Het CGVS biedt bescherming aan vreemdelingen die, bij terugkeer naar hun herkomstland, vervolging, conflict of geweld vrezen. Het CGVS onderzoekt elke asielaanvraag individueel en onafhankelijk. Aan erkende vluchtelingen en staatlozen levert het attesten en documenten van burgerlijke stand af.

Het CGVS is een onafhankelijke instantie.

Cijfers

In de maand juli 2016 waren er:
1.322
asielaanvragen in België

Landeninfo

actueel

Formulieren

Asielzoekers

Vragenlijst Afghaanse minderjarigen

Het CGVS verstuurt een vragenlijst voor Afghaanse minderjarigen die een asielaanvraag indienden in België.

De ingevulde vragenlijst moet binnen de maand na verzending per aangetekend schrijven aan het CGVS worden terugbezorgd.

Verklaring: afstand van de asielaanvraag

Met dit formulier kan de asielzoeker afstand doen van zijn asielaanvraag. Het CGVS zal de asielaanvraag niet verder behandelen.

Vul dit formulier volledig in en bezorg het aan het CGVS. U vindt de gegevens terug op het formulier.

Verklaring: wijziging gekozen woonplaats

Bij een verhuis moet de asielzoeker zijn nieuwe adres bezorgen aan het CGVS en de DVZ.

Vul het formulier volledig in en stuur het aangetekend op naar het CGVS en de DVZ. U vindt de gegevens terug op het formulier.

Aanvragen van kopieën van administratieve documenten

Met dit formulier kan de asielzoeker een kopie aanvragen van bepaalde documenten en inzage vragen in zijn asieldossier.

Vul het formulier volledig in en bezorg het aan de Helpdesk advocaten, vertrouwenspersonen, UNHCR en BCHV. U vindt de gegevens terug op het formulier.

Verklaring: afstand van de bijstand van een tolk

De asielzoeker wil niet dat er een tolk aanwezig is bij zijn gehoor op het CGVS. Het gehoor zal verlopen in de proceduretaal: Nederlands of Frans.

Vul dit formulier volledig in en bezorg het aan het CGVS. U vindt de gegevens terug op het formulier.

Verklaring: aanstelling van een vertrouwenspersoon

De asielzoeker kan zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon tijdens de asielprocedure. Deze persoon kan de asielzoeker bijstaan vanuit zijn professionele kennis. Een vertrouwenspersoon aanwijzen kan met dit formulier.

Vul het formulier volledig in, voeg er een kopie van de identiteitskaart van de vertrouwenspersoon bij en bezorg dit aan de Helpdesk advocaten, vertrouwenspersonen, UNHCR en BCHV, bij voorkeur vooraleer u gehoord wordt. U vindt de gegevens terug op het formulier.

Advocaten

Aanvraag: kopieën van administratieve documenten of inzage in een asieldossier

Met dit formulier kan de advocaat een kopie aanvragen van bepaalde documenten uit het asieldossier van zijn cliënt. Hij kan ook inzage vragen in het asieldossier.

Vul het formulier volledig in en bezorg het aan de Helpdesk advocaten, vertrouwenspersonen, UNHCR en BCHV. U vindt de gegevens terug op het formulier.

Verklaring: tussenkomst van advocaat

Met dit formulier kan de advocaat zijn tussenkomst melden in een bepaald asieldossier.

Vul het formulier volledig in en bezorg het aan de Helpdesk advocaten, vertrouwenspersonen, UNHCR en BCHV. U vindt de gegevens terug op het formulier.

Andere

Aanvraag: getuigschrift of attest van vluchteling

Met dit formulier kan de erkende vluchteling documenten (getuigschriften) van burgerlijke stand aanvragen.

Vul het formulier volledig in, voeg een er een kopie van uw identiteitskaart bij en bezorg dit aan de Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen. U vindt de gegevens terug op het formulier.

Verklaring: tussenkomst van medewerker UNCHR of BCHV

Met dit formulier kan UNHCR of BCHV de tussenkomst melden in een bepaald asieldossier.

Vul het formulier volledig in en bezorg het aan de Helpdesk advocaten, vertrouwenspersonen, UNHCR en BCHV. U vindt de gegevens terug op het formulier.

Contact

Voor asielzoekers

WTC II

Koning Albert II laan, 26A
1000 Brussel

Voor bezoekers

WTC II

Koning Albert II laan 28-30

1000 Brussel

Op zoek naar meer specifieke ‘contact’informatie? Alle contacten zijn te vinden op Contact .