Vluchtelingenstatus in een andere EU-lidstaat

Van een asielzoeker die de vluchtelingenstatus kreeg in een andere lidstaat van de Europese Unie, wordt vermoed dat hij geen nood heeft aan bescherming. Alle EU-lidstaten zijn immers gebonden aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het EU-acquis waaronder het gemeenschappelijk Europees asielsysteem dat zowel de fundamentele en sociale rechten van erkende vluchtelingen als het non-refoulement beginsel waarborgt.

Het vermoeden van bescherming is weerlegbaar. De asielzoeker kan tijdens het persoonlijk onderhoud elementen aanbrengen waaruit blijkt dat hij zich niet langer kan beroepen op de aan hem toegekende bescherming.

De commissaris-generaal onderzoekt elke aanvraag van een een asielzoeker die mogelijk over een vluchtelingenstatus in een andere EU-lidstaat beschikt, indvidueel en inhoudelijk.

De commissaris-generaal houdt rekening met de algemene situatie en de persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker.

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.