Uitsluiting

De commissaris-generaal gaat na of de asielzoeker die voldoet aan de criteria voor het toekennen van een beschermingsstatus niet valt onder een van de in de Vreemdelingenwet bepaalde uitsluitingsclausules. De commissaris-generaal past een uitsluitingsclausule enkel met de grootste omzichtigheid toe, gelet op de zware gevolgen voor de asielzoeker. De bewijslast ligt bij het CGVS. In elke uitsluitingsbeslissing geeft de commissaris-generaal een advies over eventuele verwijderingsmaatregel.

Uitsluiting vluchtelingenstatus

De commissaris-generaal sluit een vreemdeling uit van de vluchtelingenstatus als hij op het ogenblik van de beslissing de bescherming of bijstand geniet van UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East). Is de bescherming of bijstand om welke reden dan ook opgehouden op het moment van de beslissing, dan wordt de vluchtelingenstatus van rechtswege toegekend.

De commissaris-generaal sluit een vreemdeling uit van de vluchtelingenstatus wanneer er ernstige redenen zijn om te veronderstellen dat

  • hij een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf of een misdrijf tegen de menselijkheid heeft begaan, zoals gedefinieerd in het internationale strafrecht en humanitair recht
  • hij een ernstig, niet-politiek misdrijf heeft gepleegd buiten België voordat hij hier als vluchteling is toegelaten
  • hij zich schuldig heeft gemaakt aan handelingen welke in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties.

Uitsluiting subsidiaire beschermingsstatus

Een vreemdeling wordt uitgesloten van de subsidiaire beschermingsstatus wanneer er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat

  • hij een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf of een misdrijf tegen de menselijkheid heeft gepleegd zoals gedefinieerd in de relevante internationale verdragen
  • hij zich schuldig heeft gemaakt aan handelingen die in strijd zijn met de doelstellingen en begienselen van de Verenigde Naties
  • hij in of buiten België een ernstig misdrijf heeft gepleegd.
  • hij een gevaar voor de samenleving of de nationale veiligheid vormt.

De commissaris-generaal kan een vreemdeling uitsluiten van de subsidiaire beschermingsstatus:

  • wanneer hij een of meerdere misdrijven heeft gepleegd die niet onder de hier boven beschreven uitsluitingsclausules vallen
  • de misdrijven kunnen bestraft worden met een gevangenisstraf als ze in België zouden zijn gepleegd
  • de vreemdeling heeft zijn land van herkomst alleen verlaten om te ontsnappen aan zijn straf.

De uitsluitingsgronden zijn ook van toepassing op personen die wetens en willens aanzetten tot of anderszins deelnemen aan deze misdrijven of daden.

De commissaris-generaal houdt rekening met de ernst van de gestelde daden, met de individuele verantwoordelijkheid van de betrokkene en met de aangevoerde verschoningsgronden.

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.