Privacy

Privacy
PERSOONSGEGEVENS

Het CGVS hecht veel belang aan het respect voor de privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens in de uitoefening van zijn wettelijke opdracht. Het gaat om de gegevens die het mogelijk maken om u rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren. Het CGVS verwerkt deze gegevens overeenkomstig de Europese Verordening 2016/679 (EU) inzake de bescherming van de persoonsgegevens (hierna GDPR) en de Belgische reglementering inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerkingen van persoonsgegevens. Hoofdzakelijk gebruikt het CGVS uw persoonsgegevens in het kader van zijn wettelijke opdrachten en opdrachten van algemeen belang.

Het CGVS verbindt zich ertoe alle nodige veiligheidsmaatregelen te nemen om elk misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. 

U heeft bovendien toegang tot deze gegevens, tenzij er wettelijke uitzonderingen gelden. U kunt op elk moment de bijhorende rechten uitoefenen krachtens de reglementering inzake de bescherming van persoonsgegevens.

CONTACTGEGEVENS

De verwerkingsverantwoordelijke is de commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, Koning Albert II-laan 26A, 1000 Brussel.

Indien u vragen heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door het CGVS of u uw rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens wil doen gelden , kan u steeds contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO, Data Protection Officer) van het CGVS.  Hoe u dit doet, kan u hier lezen: https://ibz.be/nl/persoonsgegevens.

Opgelet, dit betreft louter vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door het CGVS en het doen gelden van uw rechten betreffende deze verwerking. Indien u als advocaat of verzoeker inzage wil vragen in de notities van het persoonlijk onderhoud of u een kopie wil aanvragen van bepaalde documenten uit het asieldossier en/of inzage wil vragen in het asieldossier, kan u hier de passende informatie vinden: https://www.cgvs.be/nl/formulieren.

GEBRUIK VAN COOKIES

Het CGVS hecht veel belang aan de bescherming van de privacy van de gebruiker. De informatie is op de website beschikbaar zonder dat de bezoeker persoonlijke gegevens moet verstrekken.

Elk bezoek aan de website wordt geregistreerd. Deze registratie gebeurt enkel om statistische redenen. Het CGVS verzamelt anonieme registratiegegevens om het aantal bezoekers op de website te meten en om na te gaan welke informatie het meest geraadpleegd wordt. Dit maakt het mogelijk om de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

De website gebruikt cookies. De cookies worden gebruikt om de taalkeuze van de gebruiker te onthouden en het gebruiksgemak van de terugkerende bezoeker te verhogen. De cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de gebruiker op andere websites na te gaan.

De internetbrowser laat toe het gebruik van cookies te verhinderen, een waarschuwing te ontvangen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of cookies nadien van de harde schijf te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

GESCHILLEN

De onlineovereenkomst en alle geschillen of vorderingen die voortkomen uit de website of enig daarin vervatte gegevens, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van de website houdt in dat de gebruiker aanvaardt dat, in geval van een geschil, enkel de rechtscolleges te Brussel bevoegd zijn.

Contact

Voor asielzoekers

WTC II

Koning Albert II laan, 26A
1000 Brussel

Voor bezoekers

WTC II

Koning Albert II laan 28-30

1000 Brussel

Op zoek naar meer specifieke ‘contact’informatie? Alle contacten zijn te vinden op Contact .