Vulnerable Groups

Nederlands

Dit rapport is het resultaat van een samenwerkingsproject tussen het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) in België, het COI-departement van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland, het Bureau Land en Taal van het ministerie van Veiligheid en Justitie in Nederland, Landinfo in Noorwegen en Lifos in Zweden.

Het doel van dit project is om informatie te verstrekken over de huidige toestand in Libië m.b.t. een aantal domeinen. Die informatie laat toe om asiel- en immigratiedossiers te beoordelen en om te oordelen over de terugkeer van afgewezen asielzoekers naar Libië.

De beschouwde domeinen worden beschreven in vijf deelrapporten:

• de veiligheidssituatie

• kwetsbare groepen

• milities, stammen en islamisten

• het rechtsbestel en de veiligheidssector

• nationaliteit, registratie en documenten.

Sommige aspecten worden in meer dan één deelrapport belicht vermits ze met elkaar verbonden zijn en nodig zijn voor de context. In de deelrapporten wordt gebruik gemaakt van een specifiek systeem voor de transcriptie van woorden en namen van het Arabisch naar het Engels.

Het project berust hoofdzakelijk op schriftelijke informatie afkomstig van vrij toegankelijke bronnen. In het najaar van 2014 werd via contacten met Libië-deskundigen bijkomende informatie verzameld. Alle geciteerde bronnen worden opgegeven in de bronnenlijst. Sommige deskundigen vroegen, om veiligheidsredenen, om anoniem te blijven.

De verslaggevingsperiode loopt van 1 oktober 2013 tot 1 december 2014.

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EASO, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

 

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Libië