Veiligheidssituatie in de Two Areas

Nederlands

Dit onderzoek maakt een stand van zaken op van de veiligheidssituatie in de Two Areas in Soedan. Het is een update van de gelijknamige COI Focus van 20 februari 2020 die zich in het bijzonder op de periode van 1 januari tot 31 december 2020 richt. Het onderzoek werd afgesloten op 12 januari 2021.

De term Two Areas verwijst naar twee zuidelijke deelstaten, Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl, waar de Soedanese regering verwikkeld is in een gewapend conflict met de rebellenbeweging Sudan People’s Liberation Movement–North (SPLM-N) en haar gewapende arm Sudan People’s Liberation Army – North (SPLA-N). Dit document maakt geen onderscheid tussen de politieke en de militaire tak van de groepering en gebruikt doorlopend de afkorting SPLM/A-N.

Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl, ook bekend als de Two Areas, vormen sinds 2011 het strijdtoneel van een gewapend conflict tussen enerzijds het Soedanese leger en regeringsgezinde milities en anderzijds de SPLM/A-N. Een aantal bronnen haalt aan dat de frontlinies sinds de aanvang van het conflict in 2011 nauwelijks veranderd zijn. De SPLM/A-N controleert in Zuid-Kordofan een uitgebreid gebied dat onder meer het Nuba-gebergte omvat en in Blauwe Nijl een klein territorium in het zuiden.

Na het regeringsoffensief van 2016 kondigen beide strijdende partijen een staakt-het-vuren af. Ondanks enkele kortstondige confrontaties vinden er geen openlijke vijandigheden meer plaats. Het aantal doden, inclusief burgerdoden, daalt sterk in 2017 en 2018. Een conflict tussen twee rivaliserende facties binnen de SPLM/A-N leidt in 2017 en 2018 tot dodelijke confrontaties.

Verschillende bronnen beschuldigen het leger van een uitputtingsoorlog door landbouwgronden te treffen, de voedselvoorziening te ontregelen en burgers uit rebellengebied te verdrijven. NHRMO stelt in 2018 dat de systematische plundering door het leger en gewapende milities van vee en land, waarbij ook burgers gedood worden, de grootste bedreiging vormt voor de burgers in de Two Areas.

Op 11 april 2019 wordt voormalig president al-Bashir afgezet. Op 17 augustus 2019 ondertekenen de TMC en de FFC een grondwettelijke verklaring die de start aangeeft van een overgangsperiode waarin een soevereine overgangsraad de rol van staatshoofd vervult. Abdalla Hamdok wordt premier.

De impact van de nationale politieke ontwikkelingen op de situatie in de Two Areas is beperkt. Verschillende bronnen berichten over geweld tegen burgers door lokale milities en paramilitaire groepen zoals de PDF en de RSF. De SKBN Coordination Unit van de Britse ngo HART maakt in november 2020 melding van een zorgwekkende toename van seksueel geweld in Zuid-Kordofan.

De SPLM/A-N-factie onder leiding van Malik Agar maakt deel uit van de rebellenalliantie SRF die op 3 oktober 2020 het Juba-vredesakkoord ondertekent. Ondanks de beperktere activiteit is de factie van Abdelaziz El Hilu het militair dominante blok binnen de rebellenbeweging, en is ze assertiever met betrekking tot de kwestie van zelfbeschikking voor de Two Areas. De SPLA/M-N El Hilu had zich teruggetrokken uit de vredesgesprekken maar tekent op 3 september 2020 een gezamenlijke principeverklaring met premier Hamdok.

Voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 codeert ACLED 58 incidenten met 122 dodelijke slachtoffers in de staten Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl. Behoudens twee gewelddadige incidenten tegen burgers in Blauwe Nijl, beperkt het geweld in de Two Areas zich volgens de gegevens van ACLED tot de staat Zuid-Kordofan. De incidenten in Zuid-Kordofan situeren zich vooral in de districten Kadugli, Delling, Abu Kershola en Ar Rashad.

UNHCR telt 290.313 intern ontheemden in Zuid-Kordofan en 47.390 in Blauwe Nijl op 31 juli 2020.

Ondanks de vereenvoudigde administratie voor humanitaire hulporganisaties blijft toegang tot gebieden in Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl die worden gecontroleerd door niet-statelijke gewapende groepen een uitdaging. Zware regenval en overstromingen, conflicten, een economische crisis en slechte infrastructuur belemmeren effectieve humanitaire operaties. Een recordaantal mensen in Soedan had in de periode juni-september 2020 dringende humanitaire voedselhulp nodig. Naar schatting 9,6 miljoen mensen kampen met een voedselcrisis of met ergere niveaus van acute voedselonzekerheid. Voedselschaarste is bovendien een weerkerend fenomeen in de Two Areas, in het bijzonder in rebellengebied. Gezondheidszorg en onderwijs hebben ernstig te lijden onder het conflict en zijn voor velen ontoegankelijk. De bewegingsvrijheid van burgers lijdt onder meer onder een toename van geweld op de wegen in Zuid-Kordofan.

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EASO, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Soedan

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.