Veiligheidssituatie Darfoer

Nederlands

Dit onderzoek maakt een stand van zaken op van de veiligheidssituatie in Darfoer. Het is een update van de gelijknamige COI Focus van 20 februari 2020 die zich in het bijzonder op de periode van 1 januari tot 31 december 2020 richt. Het onderzoek werd afgesloten op 5 januari 2021.

Twee rebellengroepen, de JEM en het SLA-M, komen in 2003 in opstand tegen de centrale regering in Khartoem. De regering beantwoordt de revolte met het inzetten van Arabische milities. Het geweld in Darfoer heeft al meer dan 400.000 levens gekost en meer dan 2.500.000 mensen zijn ontheemd.

De gewapende treffens tussen de regeringstroepen en de rebellen in Darfoer zijn afgenomen sinds midden 2016. De veiligheidssituatie in Darfoer blijft evenwel volatiel omdat er naast het leger, de paramilitaire groepen en de rebellengroepen ook gewapende milities en criminele bendes aanwezig zijn. In 2018 hervatten de schermutselingen tussen het SLA-AW en de veiligheidstroepen.

Op 11 april 2019 wordt voormalige president al-Bashir afgezet. Op 17 augustus 2019 ondertekenen de TMC en de FFC een grondwettelijke verklaring die een overgangsperiode inluidt waarin een soevereine overgangsraad de rol van staatshoofd vervult. Abdalla Hamdok wordt premier.

De impact van de nationale politieke ontwikkelingen op de situatie in Darfoer is beperkt. Het verwijderen van overheidspersoneel en het versluizen van veiligheidstroepen van Darfoer naar Khartoem creëren een hiaat in de administratie en in veiligheidsvoorzieningen waardoor de criminaliteit in Darfoer toeneemt, in het bijzonder in en rond de IDP-kampen. Intercommunale conflicten zijn intenser sinds de val van Omar al-Bashir. In 2020 is een toename van geweld zichtbaar in Darfoer, met pieken van intercommunaal geweld in West-, Zuid- en Centraal-Darfoer, en een nieuwe escalatie in de strijd tussen facties van het SLA-AW en veiligheidstroepen vanaf mei 2020.

De soevereine raad en de rebellengroepen tekenen het Juba-vredesakkoord op 3 oktober 2020. Het akkoord omvat acht protocollen voor de vijf tracks (Darfoer, Two Areas, centraal Sudan, oostelijk Sudan en noordelijk Sudan). Het SLA-AW weigert deel te nemen aan de vredesbesprekingen.

Het mandaat van UNAMID loopt af op 31 december 2020. UNAMID zal de activiteiten geleidelijk afbouwen tot de volledige terugtrekking op 30 juni 2021. Vanaf dan zullen alleen Soedanese strijdkrachten, bestaande uit het leger, de RSF, de GIS en de politie, verantwoordelijk zijn voor de bescherming van burgers in Darfoer. USDOS vermeldt in maart 2020 dat onder de overgangsregering de controle over veiligheidstroepen sterk verbeterd is. Verschillende bronnen geven niettemin aan dat regeringstroepen zoals de RSF en gelieerde milities ook in 2020 oorlogsmisdaden plegen en mensenrechtenschendingen begaan.

Het SLA-AW is anno 2020 de enige actieve rebellengroep met grondgebied onder haar controle in Darfoer. De beweging bestaat uit diverse los gecoördineerde groepen. Het aantal strijders van het SLA-AW wordt anno 2019 op 2.000 man geschat en het grondgebied onder haar controle beperkt zich tot delen van het Jebel Marra-gebergte.

Voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 12 december 2020 codeert ACLED 196 incidenten en 525 dodelijke slachtoffers in Darfoer. De gewelddadige incidenten in die periode concentreren zich in de deelstaten Noord-, Centraal- en Zuid-Darfoer. Afgezien van de strijd die de regeringstroepen en het SLA-AW voeren, alsook de interne strijd tussen splintergroepen van het SLA-AW, zijn burgers het grootste doelwit van geweld in Darfoer.

Soedan telt 1.885.782 IDP’s in maart 2020, waarvan er 1.659.559 in Darfoer verblijven. De oorzaken van het conflict in Darfoer leiden nog steeds tot nieuwe ontheemdingen en voorkomen dat ontheemden kunnen terugkeren naar hun land.

Het aanslepende conflict heeft een negatieve impact op de reeds precaire levenssituatie van de mensen in Darfoer, die verder onder druk staat door klimaatverandering, stijgende voedselprijzen, inflatie en devaluatie van de lokale munt, dalende koopkracht en infrastructurele beperkende maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. De voedselonzekerheid in Darfoer is kritiek, vooral onder ontheemden en burgers in Jebel Marra. Daarnaast hebben humanitaire organisaties te lijden onder de slechte veiligheidssituatie in Darfoer. Gezondheidszorg en onderwijs hebben er ernstig te lijden gehad onder het conflict en zijn voor velen ontoegankelijk.

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EASO, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Soedan

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.