Veiligheidssituatie

Nederlands

Dit document geeft een overzicht van de veiligheidssituatie in Egypte tussen april 2018 en midden oktober 2019. Het is een update van de COI Focus Egypte. Veiligheidssituatie van 23 april 2018. Cedoca heeft het onderzoek voor dit document afgesloten op 15 oktober 2019.

Sinds zijn verkiezing in mei 2014 regeert president Sisi met harde hand over Egypte. Politieke oppositie wordt maar matig geduld. Het nieuwe parlement, dat in het najaar 2015 verkozen is, steunt met een ruime meerderheid de presidentiele aanpak. In februari 2018 is president Sisi met ruime meerderheid verkozen voor een tweede termijn als president. In april 2019 trok hij door een grondwetswijziging meer macht naar zich toe. In september 2019 organiseerden in hoofdzaak jongeren een aantal straatprotesten in Caïro en andere Egyptische steden. De repressie was hard en de protesten doofden snel uit.

De Moslimbroederschap laat nog weinig van zich horen: het is verdeeld, zijn leiders zitten in de gevangenis of zijn uitgeweken naar het buitenland. Volgens de autoriteiten zijn er uit kringen van jonge Moslimbroeders een aantal gewelddadige organisaties voortgekomen, onder meer Hasm en Lewaa al Thawra. Ze plegen aanslagen tegen veiligheidsdiensten en vertegenwoordigers van het regime.

Terrorisme is er voorts van een hele reeks islamitische organisaties en vooral van de Wilayat Sinaï (WS) en de IS Misr, min of meer autonome Egyptische takken van de Islamitische Staat (IS). Ze keren zich niet alleen tegen het regime maar ook tegen de christelijke minderheid.

Volgens de geraadpleegde bronnen zijn er bijna dagelijks gewelddadige botsingen tussen de veiligheidsdiensten, -leger en politie-, en militanten van de WS in de noordelijke Sinaï waarbij honderden doden vallen zijn aan beide kanten. Maar de cijfers zijn niet altijd betrouwbaar, zegt het onderzoekscentrum TIMEP.

Sinds halfweg 2016 zijn er ook meer incidenten in de centrale regio van de Sinaï, die tot dan toe relatief rustig was.

Bijna alle aanslagen in de Sinaï worden gepleegd door de WS, dat onder zijn leden bedoeïen, gewezen politiemensen en militairen, jihadisten uit vroegere organisaties en buitenlandse strijders telt.

Zowat alle geraadpleegde bronnen specifiëren dat bij beschietingen en bombardementen van vermeende militanten in de Sinaï ook burgers omkomen. Na de aanleg van bufferzones langs de grens met Gaza is een duizendtal families noodgedwongen verhuisd.

Tientallen koptische families zijn eind 2016 en begin 2017 uit de Sinaï gevlucht na aanvallen van de WS tegen kopten. Deze diaspora duurt voort in 2018. Op het Egyptische vasteland heeft de IS Misr zijn strijd tegen de koptische gemeenschap opgevoerd. Zware aanslagen op verscheidene kerken hebben tientallen gelovigen het leven gekost.

Ook soefi-moslims worden geviseerd. Bij een aanval van WS op de Radwa-moskee in Bir al Abed komen in november 2017 305 mensen om het leven. Het is de dodelijkste terroristische aanslag uit de geschiedenis van Egypte.

De nieuwe radicale organisaties Hasm en Lewaa al Thawra richten zich vooral tegen militaire en politionele doelwitten, niet tegen burgers. De twee organisaties hebben de IS Misr aanvallen tegen de kopten expliciet veroordeeld.

In hun strijd tegen terreur op het vasteland, tonen de veiligheidsdiensten zich meer dan kordaat, zegt ook het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

In februari 2018 heeft president Sisi de Comprehensieve Operatie Sinaï 2018 gelanceerd, een grootschalige militaire actie die tot doel heeft niet alleen WS in Sinaï, maar het terrorisme in geheel Egypte te elimineren. Bij de actie zijn honderden militanten omgekomen, honderden arrestaties verricht en vele schuilplaatsen en wapendepots ontmanteld. Ongetwijfeld heeft de operatie aanzienlijke schade toegebracht aan de operationele capaciteit van de diverse gewelddadige organisaties. Er heerst verdeeldheid onder experts of de campagne van de Egyptische veiligheidstroepen in Sinaï effectief is. Een expert van het onderzoekscentrum Hafryat stelt dat de WS aanzienlijk verzwakt is en dat het leger in 2020 de totale controle over de Sinaï zal heroveren. Experts van het onderzoekscentrum The Soufan Group en van het Australian Policy Institute vrezen daarentegen dat de harde aanpak van de autoriteiten de lokale bevolking van zich doet vervreemden.

 

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EASO, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Egypte

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.