Veiligheidssituatie

Nederlands

Deze COI Focus bespreekt de actuele veiligheidssituatie in Jemen. Verschillende crisissen, die zich afspelen in een verschillende geografische context maar elkaar wel onderling beïnvloeden, hebben een impact op deze veiligheidssituatie. Deze COI Focus is een update van de COI Focus Jemen. Veiligheidssituatie van 28 november 2022. De onderzoeksperiode loopt tot 6 november 2023.

In september 2014 namen de al-Houthi’s in Sanaa de macht over en verdreven ze de toenmalige president Hadi, die eerst naar Aden en vervolgens naar Saoedi-Arabië vluchtte. De al-Houthi’s breidden ondertussen het door hun gecontroleerde gebied uit.

Op 25 maart 2015 startte een militaire coalitie geleid door Saoedi-Arabië een campagne van luchtbombardementen in Jemen om de al-Houthi’s klein te krijgen. Samen met de VAE, die voornamelijk grondtroepen voor de coalitie leverden, slaagde deze erin om de al-Houthi’s weg te dringen uit het zuiden van Jemen. In het noordwesten hielden de al-Houthi’s evenwel stand.

De VAE richtten vanaf 2015 verschillende gewapende groeperingen op die ze anno 2023 nog steeds ondersteunen en kunnen gebruiken om onrechtstreeks hun belangen veilig te stellen. Daarnaast behouden de VAE een beperkte eigen militaire aanwezigheid in Jemen.

In Aden ontstond er in 2017 de STC als nieuwe vaandeldrager van de Zuidelijke Beweging. De STC nam in augustus 2019 de macht over in Aden en creëerde zo een open conflict met de Jemenitische regering. Na een mislukte vredesovereenkomst riep de STC in april 2020 zelfbestuur uit waarna de gewapende confrontaties opnieuw toenamen. In augustus 2022 verovert de STC nog de provincie Shabwah op regeringstrouwe troepen.

Aan de westkust van Jemen slaagde Tareq Saleh erin om vanaf 2018 met steun van de VAE een eigen zone te controleren. In de provincies Hadramawt en Mahra slaagden lokale tribale groepen erin om een eigen autonomie uit te bouwen, los van de regering-Hadi en de STC.

Er vonden verschillende rondes van mislukte vredesgesprekken plaats die gepaard gingen met gedeeltelijke wapenstilstanden. Een laatste vredesovereenkomst ging in op 2 april 2022 en raakte in oktober 2022 niet verlengd. Toch hield er sindsdien een kwetsbare wapenstilstand stand die door alle partijen grotendeels gerespecteerd wordt. Er vinden nog gevechten plaats, maar die zijn zeldzamer en in het algemeen vallen er minder slachtoffers. Saoedi-Arabië voerde sinds april 2022 geen luchtbombardementen meer uit in Jemen.

In april 2022 nam Hadi ontslag ten voordele van de PLC onder leiding van al-Alimi. De PLC viel echter al snel ten prooi aan onderlinge twisten en oogt zwak. Binnen de PLC is er een breuklijn tussen al-Alimi en de STC die manifest een eigen bestuur nastreeft. Militair en politiek is al-Alimi afhankelijk van Saoedi-Arabië terwijl de STC nog steeds de steun van de VAE heeft.  De al-Houthi’s zijn er ondertussen in geslaagd om in het westen van Jemen hun eigen gebied onder controle te houden. In Hadramawt zwelt de roep om zelfbestuur ondertussen ook aan.

De gevechten tussen de verschillende strijdende partijen en de bombardementen van de Saoedi-geleide coalitie veroorzaakten al zware schade aan de Jemenitische infrastructuur en economie. De humanitaire situatie is zeer slecht en tal van bronnen bestempelen het als de ergste humanitaire crisis ter wereld. Er is een groep van 4,5 miljoen IDPs in Jemen, al neemt het aantal nieuwe IDP’s af sinds de vredesovereenkomst van april 2022. Bij de gevechten vielen er al een groot aantal burgerslachtoffers. In 2020-2021 bleef hun aantal ongeveer gelijk en in 2022 tekent zich een lichte daling af vanaf de vredesovereenkomst. In de eerste kwartalen van 2023 zet deze daling zich verder door.

Volgens de bronnen maken de verschillende strijdende partijen zich bij de gevechten schuldig aan schendingen van het internationaal humanitair recht. De bombardementen van de Saoedische coalitie zouden een groot aantal burgerslachtoffers gemaakt hebben. De al-Houthi’s maken op hun beurt veelvuldig gebruik van landmijnen. Er zijn meldingen dat de al-Houthi’s, de Jemenitische regering en de STC zich schuldig maken aan arbitraire detenties en verdwijningen.

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EASO, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Jemen

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.