Veiligheidssituatie

Nederlands

Dit onderzoek maakt een stand van zaken op over de veiligheidssituatie in Niger. Dit rapport is een update van de gelijknamige COI Focus van 12 april 2022. Het onderzoek richt zich in het bijzonder op de periode van maart 2022 tot juli 2022. Het onderzoek werd afgesloten op 30 augustus 2022.

Niger wordt anno 2022 geconfronteerd met een veelheid aan uitdagingen. Wel is sinds begin 2022 sprake van een relatieve rust in Diffa en in het noordwestelijke deel van Maradi door de versterkte operationele capaciteiten van de defensie- en veiligheidstroepen. In de regio Tillabéri en het noorden van Tahoua zijn de terroristische activiteiten echter geïntensiveerd en verspreid, vooraal in het zuiden van Tillabéri aan de grens met Burkina Faso. JNIM zou geleidelijk aan oprukken richting Niamey.

Begin augustus 2022 beslist de regering om de noodtoestand in Diffa, Tillabéri en de departementen Tassara en Tillia in de regio Tahoua te verlengen tot ten minste 3 november 2022.

Verschillende internationale troepen zijn actief op het grondgebied van Niger. De belangrijkste zijn de Franse militaire operatie Barkhane en de Joint Force of the G5 Sahel, hoewel verzwakt door het vertrek van Mali. Ook de nationale veiligheidstroepen en het nationale leger van Niger zijn betrokken in de strijd tegen jihadistisch en crimineel geweld in het land.

Boko Haram, ISGS en JNIM zijn de voornaamste terroristische groeperingen actief in Niger. Daarnaast profiteren criminele groepen en individuen van de zwakke aanwezigheid van veiligheidstroepen om misdaden en misdrijven te plegen. Gemeenschapsmilities en burgerwachten verdedigen naar eigen zeggen de belangen van bevolkingsgroepen maar vertonen vaak roofzuchtig gedrag.

Niger kent verschillende vormen van geweld die onderling verstrengeld zijn; van banditisme, landconflicten en intercommunale spanningen tot jihadistische activiteiten. Bronnen wijzen op het  toenemend etnische karakter van het geweld. Voor de periode van 1 maart 2022 tot 31 juli 2022 noteert ACLED 511 dodelijke slachtoffers, waarvan zeker 128 burgers, bij 114 incidenten van het type battles, explosions/remote violence en violence against civilians. Uit de ACLED-data komt naar voor dat jihadistische groepen en onbekende gewapende groepen de belangrijkste actoren van geweld tegen de burgerbevolking zijn. Ook regeringstroepen maken soms slachtoffers onder burgers.

Als gevolg van activiteiten van gewapende groepen verplaatsen bevolkingsgroepen zich naar veiligere gebieden, veelal de departementale en regionale hoofdsteden. Op 31 juli 2022 noteert UNHCR 347.648 IDP’s in Niger, waarvan er 115.150 in Tillabéri, 120.673 in Diffa, 52.594 in Tahoua, 40.241 in Niamey en 18.990 in Maradi verblijven.

De slechte veiligheidssituatie heeft een negatieve impact op de bewegingsvrijheid van gemeenschappen in de conflictregio’s in Niger. Toegang tot sociale basisvoorzieningen is een grote uitdaging met gezondheidscentra en scholen die gesloten zijn vanwege onveiligheid. Het geweld hindert voorts het levensonderhoud en de toegang tot markten en voedsel. Naar schatting 3,6 miljoen mensen - ongeveer een zevende van de bevolking - lopen het risico op ernstige voedselonzekerheid, en bijna een half miljoen kinderen onder de vijf jaar lijden aan de meest dodelijke vorm van ondervoeding. UNICEF schat dat meer dan 3,7 miljoen mensen, waaronder 2 miljoen kinderen, humanitaire hulp nodig hebben in 2022.

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EUAA, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Niger

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.