Situation sécuritaire au nord du pays. Addendum. Evénements survenus entre septembre 2017 et mai 2018

Nederlands

Le présent document constitue un addendum au COI Focus Mali. Situation sécuritaire au nord du pays du 21 septembre 2017. Il s’agit d’une mise à jour partielle de ce document dans la mesure où le Cedoca, en raison des délais impartis pour cette recherche, ne traite que de l’état actuel du conflit et relève les principaux incidents sécuritaires survenus dans les régions du nord du pays entre septembre 2017 et mai 2018.

Pour la rédaction de ce COI Focus, le Cedoca s’est appuyé sur les rapports périodiques du secrétaire général au Conseil de sécurité des Nations unies sur la situation au Mali et a consulté des médias internationaux et nationaux.

La recherche documentaire a été clôturée le 31 mai 2018.

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EASO, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Mali

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.