Situation sécuritaire au nord du pays

Nederlands

Dit document is een gedeeltelijke update van de COI Focus Mali. Veiligheidssituatie van 10 februari 2017. Het beschrijft alleen de veiligheidssituatie in het noorden van het land tijdens de periode van 1 januari tot 31 augustus 2017. De veiligheidssituatie in de centrale regio wordt behandeld in een COI Focus met als titel Mali. Veiligheidssituatie in het centrum van het land van 3 augustus 2017. De research voor deze update werd op 31 augustus 2017 afgesloten.

De gewapende groepen die het vredesakkoord van 2015 ondertekenden, zijn niet vertegenwoordigd in de regering die in april 2017 werd gevormd.

Wat de maatregelen van het vredesakkoord betreft, werden de overgangsregeringen van de vijf regio’s van het noorden van Mali tussen februari en april 2017 officieel geïnstalleerd. Er werden gemengde patrouilles van FAMA-militairen en soldaten van de gewapende groepen georganiseerd. De ontwapening, de demobilisatie en de re-integratie van de soldaten liep echter vertraging op.

De noodtoestand werd verlengd tot 31 oktober 2017 wegens de onveiligheid in de regio’s van het noorden en van het centrum van het land. De geraadpleegde bronnen (VN, ACLED, FIDH, AMDH) leggen een rechtstreeks verband tussen de instabiele veiligheidstoestand en de activiteiten van de jihadi-groepen. Om tegen deze groepen te vechten, keurde de VN-Veiligheidsraad in juni 2017 de opstelling van een antiterreurtroepenmacht in de Sahel (G5 Sahel) goed. Burkina Faso, Niger en Mali beslisten bovendien een drieledige troepenmacht op te richten om hun gemeenschappelijke grenzen te beveiligen.

De periode die dit rapport behandelt, werd gekenmerkt door aanvallen door de terreurgroepen die banden hebben met AQMI, tegen de internationale troepen en de Malinese verdedigings- en veiligheidstroepen alsook tegen de gewapende groepen die het vredesakkoord ondertekenden. Eind augustus 2017 kwamen de Coordination en het Plateforme, die met elkaar bleven vechten om de controle over de stad Kidal, een tijdelijke wapenstilstand overeen. De regio Kidal kende geweld tussen de gemeenschappen, met name tussen de Toearegstammen Imghad en Idnan. De drugsmokkel en het gebruik van smokkelroutes voor illegale migratie werden intensiever in de regio’s van het noorden. Ook het geweld (moorden, folteringen, plunderingen, verkrachtingen en bedreigingen) door personen die voordeel halen uit de onveiligheid om gewelddaden te plegen, werd heviger. De geraadpleegde bronnen maken melding van mensenrechtenschendingen door de verdedigings- en veiligheidstroepen en door de gewapende groepen.

De internationale troepen en de Malinese verdedigings- en veiligheidstroepen waren het hoofddoelwit van de aanvallen van de jihadi’s. De gewapende groepen die het vredesakkoord ondertekenden, en de humanitaire hulpverleners werden ook geviseerd. De burgers leden schade als gevolg van het geweld. Deze schade kwam vooral voor in het noorden en in het centrum van het land.

In juni-juli 2017 waren er 59.000 intern ontheemden en meer dan 143.000 vluchtelingen, voornamelijk in Burkina Faso, Mauritanië en Niger. Deze cijfers van de VN-instanties stijgen in vergelijking met de cijfers van het eerste trimester van 2017.

De onveiligheid en het geweld hebben een negatieve impact op het dagelijkse leven, met name de werking van de administratie en van de scholen, de toegang tot de gezondheidszorg en het werk van de humanitaire organisaties.

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EASO, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Mali

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.