Situation sécuritaire

Nederlands

Deze research biedt een stand van zaken van de veiligheidssituatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) van 1 januari 2018 tot 23 maart 2019. Dit document is een update van twee afzonderlijke COI Focussen: République centrafricaine (RCA). Situation sécuritaire van 17 november 2017 en République centrafricaine (RCA). Situation sécuritaire Bangui van 19 april 2018. De documentaire research werd afgesloten op 25 maart 2019.

In 2018 was het land het schouwtoneel van veelvuldige gevechten tussen gewapende groepen en geweld tegen burgers. In april en mei 2018 vonden gewelddadige incidenten plaats in de hoofdstad. Op 5 februari 2019 werd er in Khartoem tussen de autoriteiten en veertien gewapende groepen een vredesakkoord gesloten onder auspiciën van de UA, het achtste sinds 2013. Overeenkomstig de aanbevelingen van Khartoem werd er begin maart 2019 een inclusieve regering gevormd. Verschillende gewapende groepen, die meenden dat ze in die regering ondervertegenwoordigd waren, stelden hun deelname aan de uitoefening van de macht en hun toetreding tot het vredesakkoord in vraag. Eind maart 2019 konden de partijen het eens worden over de samenstelling van de nieuwe regering.

Het mandaat van de MINUSCA, die sinds 2014 aanwezig was in de CAR, werd hernieuwd tot november 2019. Begin 2019 bestond de VN-missie uit meer dan 15.000 mannen. Bij de Centraal-Afrikaanse troepen bedroeg het aantal manschappen van de FACA (leger) 7.700 militairen, de FSI (politie en rijkswacht) waren met iets meer dan 3.000. Hun opstelling in het land is begonnen maar wordt afgeremd door het internationale wapenembargo, waaraan het land sinds 2013 is onderworpen.

Volgens de geraadpleegde bronnen wordt 70 à 80 % van het grondgebied gecontroleerd door de gewapende groepen. De belangrijkste zijn de ex-Selekagroepen en de Anti-Balakagroepen. Andere minder belangrijke en regionale groepen zijn ook aanwezig. In Bangui vestigden zich zelfverdedigingsmilities in de moslimwijk PK5, in het derde arrondissement.

De periode die dit rapport behandelt, werd hoofdzakelijk gekenmerkt door conflicten tussen gewapende groepen voor de toekenning van natuurlijke hulpbronnen en de controle over de transhumanceroutes, door de criminele activiteiten van deze groepen en door geweld tussen de gemeenschappen. Volgens verschillende bronnen, met name HRW, reactiveerde het geweld in Bangui in april-mei 2018 de spanningen tussen religieuze gemeenschappen. De gewapende groepen maakten zich schuldig aan mensenrechtenschendingen, o.a. moord, ontvoering, vernieling van civiele goederen, plundering, weigering van humanitaire toegang, bezetten en aanvallen van gezondheidscentra, scholen en gebedsplaatsen. De nationale verdedigings- en veiligheidstroepen pleegden ook mensenrechtenschendingen, die hoofdzakelijk bestonden uit intimidatie, bedreigingen, fysieke agressie, afpersing en willekeurige opsluiting.

De burgers vormden het eerste doelwit van het geweld van de gewapende groepen. In sommige gevallen werden ze geviseerd omdat ze banden hadden met de vijandige groep of gemeenschap. Volgens een bron (Enough Project) waren christenen en moslims in 2018 een doelwit voor de gewapende groepen. Een andere bron (Christian Solidarity Worlwide) benadrukt dat religieuze verantwoordelijken werden geviseerd wegens hun inzet voor de verzoening tussen gemeenschappen. De MINUSCA en de humanitaire hulpverleners vormden ook een doelwit voor de gewapende groepen.

Volgens de geraadpleegde bronnen (VN, HRW) controleert de regering de hoofdstad en zijn omgeving in het westen. Buiten de episodes van geweld als gevolg van de activiteiten van misdaadbendes in de PK5-wijk en het geweld tussen de gemeenschappen in april-mei 2018 kende Bangui alleen losstaande veiligheidsproblemen. Buiten de hoofdstad wordt de veiligheidstoestand beschreven als permanent instabiel.

In januari 2019 menen de Verenigde Naties dat bijna 650.000 personen ontheemd zijn en dat er meer dan 575.000 vluchtelingen in de buurlanden zijn (Tsjaad, Kameroen, Republiek Congo en DRC). Bijna drie miljoen personen op een bevolking van 4,6 miljoen hebben dringend humanitaire hulp nodig. Wegens de onveiligheid moeten de humanitaire hulpverleners zich terugtrekken uit bepaalde gebieden. Volgens de VN is de overheid niet in staat, infrastructuur en basisdienstverlening te bieden aan de bevolking buiten Bangui. In het binnenland blijft een groot aantal scholen gesloten. De ontheemden hebben vaak geen bewegingsvrijheid buiten de plaatsen waar ze toevlucht hebben gevonden.

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EASO, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

 

Land: 
Centraal-Afrikaanse Republiek

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.