Situation sécuritaire

Nederlands

Deze COI Focus biedt een stand van zaken over de veiligheidstoestand in Turkije, in het bijzonder tussen 13 september 2018 (datum van de vorige update) en 18 maart 2019. De documentaire research van deze update eindigde op 18 maart 2019.

De veiligheidssituatie in Turkije blijft hoofdzakelijk beïnvloed door het conflict tussen de PKK en de Turkse autoriteiten. Dit conflict kwam tussen september 2018 en maart 2019 tot uiting in aanvallen en gewapende conflicten tussen PKK-militanten en Turkse veiligheidstroepen in enkele provincies van het oosten en zuidoosten van het land.

International Crisis Group stelt vast dat de intensiteit van de gevechten en het aantal slachtoffers sinds november 2016 continu dalen. Tussen 1 september 2018 en 28 februari 2019 vielen bij het conflict tussen de Turkse gewapende troepen en de PKK 127 slachtoffers, onder wie 93 PKK-militanten, 29 leden van de Turkse veiligheidstroepen en vijf burgers. Dit is een daling van meer dan 50 % in vergelijking met de vorige zes maanden.

Tussen augustus 2015 en april 2016 hadden de hevigste gevechten plaatsgevonden in de steden waar de Turkse veiligheidstroepen de avondklok hadden ingesteld, om te proberen de controle van de Koerdische gewapende groepen over te nemen. Vanaf mei 2016 verlieten de gevechten geleidelijk de steden en op 18 maart 2019 vonden ze bijna uitsluitend plaats in de plattelandsgebieden van de oostelijke en vooral zuidoostelijke provincies van Turkije. Tussen 1 september 2018 en 28 februari 2019 werd slechts een persoon in de steden gedood.

Sinds juli 2015 werden bijna 350 avondklokken afgekondigd in het oosten en zuidoosten, waarvan meer dan de helft in de provincie Diyarbakir. Verschillende internationale waarnemers verweten de Turkse autoriteiten onrechtmatig en willekeurig gebruik van geweld, dat resulteerde in de dood van burgers en de vernieling van volledige wijken, alsook in andere ernstige mensenrechtenschendingen tijdens deze avondklokken in 2015 en 2016. Er worden nog altijd avondklokken afgekondigd in de plattelandsgebieden tijdens gewapende operaties tegen de PKK, maar de bronnen melden niet meer dat ze gepaard gaan met ernstige schendingen.

Sinds 2016 leggen de autoriteiten zich toe op omvangrijke campagnes voor de heropbouw van gebieden die zijn getroffen door de gevechten. Volgens verschillende bronnen worden de nieuwe woningen onaangepast en te duur geacht.

In 2015 en 2016 werd Turkije getroffen door talrijke terreuraanslagen maar sinds januari 2017 valt er geen enkele terreuraanslag van betekenis te betreuren.

Bij geweld tussen Syrische vluchtelingen en plaatselijke bevolkingen vielen minstens 35 doden (onder wie 24 Syriërs) in 2017, hoofdzakelijk in de volkswijken van Istanbul, Izmir en Ankara. In juni, juli en september 2018 werden enkele incidenten gemeld, waarbij vijf slachtoffers vielen.

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EASO, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Turkije

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.