Les mutilations génitales féminines (MGF)

Nederlands

Deze COI Focus behandelt vrouwelijke genitale verminking (VGV) in Nigeria. Dit document is een update van de COI Focus van 12 oktober 2015. Twee derde van de besneden meisjes in de wereld komt uit vier landen: Egypte, Ethiopië, Soedan en Nigeria, het dichtstbevolkte land van Afrika (178,5 miljoen inwoners in 2014). Met twintig miljoen besneden meisjes is Nigeria het land met het grootste absolute aantal inwoonsters die VGV hebben ondergaan.

De vorige research was gebaseerd op de cijfers van de Demographic and Health Survey-studie van 2013, die in dit rapport DHS 2013 wordt genoemd. Voor deze update baseert Cedoca zich op de gegevens van de Multiple Indicator Cluster Survey 2016-17 (MICS 2017), die in februari 2018 werd gepubliceerd.

Volgens deze studie heeft iets minder dan een vrouw op vijf (18,4 %) tussen 15 en 49 jaar VGV in Nigeria ondergaan. Volgens dezelfde studie heeft iets meer dan een op vier meisjes tussen nul en vier jaar (25,3 %) VGV ondergaan.

Bij deze besneden vrouwen en meisjes komt besnijdenis met delen van de huid die worden verwijderd, het vaakst voor. VGV komt vaak op zeer jonge leeftijd voor. Herbesnijdenissen of re-infibulaties komen zeer weinig voor.

Besneden vrouwen komen hoofdzakelijk uit het zuiden van het land, in het bijzonder de states Osun, Ebonyi Ekiti, Imo, Oyo en Kwara.

Hoe meer de gezinnen geklasseerd zijn in de rijke kwintielen, hoe meer de vrouwen van deze gezinnen besneden zijn. A contrario is 43 % van de meisjes uit het armste kwintiel besneden, terwijl 14,4 % in de rijkste gezinnen is besneden.

De ouders opteren dus voor VGV om seksuele promiscuïteit en ontrouw te voorkomen, vruchtbaarheid en een huwelijk te garanderen, geboortes gemakkelijker te maken, neonatale sterfte te voorkomen en de culturele normen in verband met het “uiterlijk” van de vrouwelijke geslachtsorganen na te leven. Anderen willen de tradities en de cultuur van de voorouders respecteren of zich aanpassen aan de heersende sociale normen.

De ouders van het meisje beslissen over te gaan tot een besnijdenis. De vader heeft het laatste woord, ondanks het feit dat hij niet aanwezig mag zijn bij de operatie en het herstelproces. Soms laat de vader de moeder alleen beslissen omdat hij vindt dat ze hierover meer weet. Een studie van de Population Council merkte ook op dat de grootmoeders veel invloed op deze beslissing konden hebben.

De besnijdenissen worden vaak uitgevoerd door traditionele besnijdsters, zelden door zorgverleners.

De gendergelijkheidsindexen van internationale instellingen situeren Nigeria op een zeer laag niveau, wat talrijke discriminaties van vrouwen impliceert.

Besnijdenis blijkt een intiem onderwerp te zijn en het feit of een meisje of een vrouw al dan besneden is, is niet iets waarvan andere personen noodzakelijk op de hoogte zijn. De bronnen die Cedoca raadpleegde, stellen geen grote (fysieke of maatschappelijke) gevolgen vast voor de ouders die hun dochter niet willen besnijden.

Nigeria heeft talrijke internationale verdragen bekrachtigd die VGV-geweld veroordelen. Via verschillende ministeries start of ondersteunt het programma’s ter bestrijding van VGV. De “Violence Against Persons (Prohibition) Act” (VAPP Act), die in mei 2015 werd ondertekend, verbiedt o.a. VGV. In eerste instantie is deze Act slechts geldig in het Federal Capital Territory. Om in de andere states van toepassing te zijn, moeten de wetgevende vergaderingen van deze states de Act goedkeuren.

Bovendien beschikken twaalf states over een specifieke wetgeving die VGV verbiedt.

De Nigeria Police Force (NPF) is het voornaamste orgaan dat zich bezighoudt met de toepassing van de wet in Nigeria. Nigeria beschikt ook over een gerechtelijk systeem met een rechtspraak in twee instanties maar alleen het Hooggerechtshof van het Federal Capital Territory Abuja is bevoegd om de VAPP Act toe te passen.

Volgens de bronnen van Cedoca werd er geen enkele pleger van VGV veroordeeld. Er doen zich problemen voor zodra het gaat om toegang tot het gerecht voor vrouwen, culturele praktijken of feiten die zich op het platteland afspelen.

De voornaamste sensibiliseringsactoren voor VGV zijn de overheid (waarvan diverse hooggeplaatste personen openlijk standpunt tegen VGV innemen) en de ngo’s. De Population Council stelt echter vast dat de resultaten van deze sensibilisering en acties miniem zijn.

Sommige ziekenhuis beschikken over gekwalificeerd personeel voor de medische opvolging van VGV. De Population Council voert op dit ogenblik een studie uit over dit onderwerp maar beschikt nog niet over precieze gegevens om te delen. Een psychologische opvolging wordt cultureel minder overwogen.

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EASO, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Nigeria