Landinfo Report. Reactions against deserters and draft evaders

Nederlands

Syrian males who do not show up for compulsory military service risk being listed as wanted by the government. Security forces are actively searching for draft evaders in government controlled areas. Those caught are in most cases dispatched directly to the military, but in some cases additional punishment is meted out. During the first years of the civil war, tens of thousands of soldiers and officers deserted. Deserters are treated in the same fashion as other opposition activists and risk being killed or jailed and subjected to torture if caught. Family members of deserters have in some instances been arrested or put under pressure. A number of amnesty decrees have been issued for deserters and draft evaders. These amnesties also cover some of the men left behind in opposition areas that have concluded local truce agreements with the government. These men are forced to enrol in the military, but are in most cases not subjected to other punishment.

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EASO, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Syrië

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.