Ingoesjetië. Veiligheidssituatie

Nederlands

Deze COI Focus schetst een beeld van de actuele veiligheidssituatie in Ingoesjetië, een deelrepubliek van de Russische Federatie. Het gaat om een actualisering van de gelijknamige COI Focus die dateert van 24 september 2019. Deze COI Focus bespreekt de periode tussen september 2019 en september 2020 en behandelt eveneens de voorgeschiedenis.

In september 2018 vatte Yunus-Bek Evkurov zijn derde ambtstermijn aan als hoofd van de republiek Ingoesjetië. Kort na zijn nieuwe aanstelling tekende hij een grensovereenkomst met het hoofd van Tsjetsjenië waarbij Ingoesjetië een groter stuk land afstaat aan Tsjetsjenië dan het in de plaats krijgt. Dit akkoord leidde tot hevige protesten in Ingoesjetië in oktober 2018. Deze zwakten af, maar na een wetswijziging over referenda in maart 2019 barstten ze opnieuw los en moesten de Ingoesjetische autoriteiten ordediensten van andere regio’s oproepen om de protestactie te bedwingen. De autoriteiten arresteerden hierna verschillende organisatoren van deze protestacties tegen wie tot heden rechtszaken lopen. In juli 2019 kondigde Evkurov zijn vervroegd ontslag aan en in september 2019 benoemde het Ingoesjetisch parlement, op voorspraak van Putin, zijn opvolger: Makhmud-Ali Kalimatov, een Kremlingetrouw figuur. In zijn eerste jaar verving Kalimatov een groot aantal hoge functionarissen en stelde zo een nieuwe bestuursploeg samen. Desondanks lijkt hij geen grip te krijgen op een beperkte opstoot van geweld in de republiek. Daarnaast bleven maatschappelijke problemen zoals de hoge werkloosheid onbeantwoord en geven analisten aan dat Kalimatov weinig voeling heeft met de bevolking.

Tot in 2020 geven alle bronnen aan dat het Emiraat van de Kaukasus geen georganiseerde werking meer heeft in Ingoesjetië. In mei 2020 was er evenwel sprake van de aanwezigheid van een rebellengroep in Ingoesjetië, wat leidde tot een zekere toename van geweldsincidenten. Het is onduidelijk of deze groep opereert onder de vlag van het Emiraat of die van IS. IS is mogelijk nog aanwezig is Ingoesjetië, maar heeft evenmin een georganiseerde werking. In het verleden is er vanuit Ingoesjetië een beperkte uitstroom van IS-aanhangers naar het Midden-Oosten geweest, wat maakte dat de werking van deze organisatie in de republiek zeer beperkt was. Deze uitstroom is nu gestopt en analisten voorzien geen grote groep van terugkeerders. IS heeft wel potentieel om “lone wolves” te inspireren tot terreurdaden. Volgens bronnen organiseert IS niet zelf deze terreurdaden maar gebruiken individuen de naam van IS zonder dat er sprake is van een bredere coördinatie.

Diverse bronnen geven aan dat de activiteit van de rebellen in Ingoesjetië in 2017, 2018 en 2019 nog gedaald is ten opzichte van voorgaande jaren. Al was er in 2017 een kortstondige en beperkte toename van de activiteiten van de strijders waar te nemen. Deze toename zette zich echter niet door in 2018, dat opnieuw een daling vertoonde die zich doorzette in 2019. In 2020 is er in de periode mei – juli een lichte toename van geweldsincidenten waar te nemen.

Het aantal operaties van de Ingoesjetische ordediensten in 2017, 2018 en 2019 lag, volgens alle bronnen, eveneens lager dan in voorgaande jaren. In 2020 is er in de periode mei – augustus een zekere toename van het aantal geweldsincidenten vanwege de ordediensten. Deze stijging lijkt zich voorlopig niet door te zetten in september 2020.

Informatie uit diverse bronnen geeft aan dat beide partijen hun activiteiten en operaties niet volledig hebben stopgezet. Zowel de operaties van de ordediensten als de acties van de strijders die tussen september 2014 en september 2020 plaatsvonden, vertonen gelijkaardige kenmerken als voorheen.

Het aantal slachtoffers onder beide partijen en onder de burgerbevolking kende in 2017 een korte stijging, maar bleef zeer laag in vergelijking met het niveau van voor 2016. Zo vielen er sinds 2015 geen dodelijke burgerslachtoffers met uitzondering van 2018 toen er twee burgers om het leven kwamen. In 2019 en januari – september 2020 vielen er geen dodelijke burgerslachtoffers. Zowel in 2018 als 2019 tekende zich opnieuw een verdere daling van het globaal aantal slachtoffers af. In 2020 blijft het aantal slachtoffers bij de ordediensten gelijklopend maar is er een toename merkbaar bij het aantal gedode veronderstelde rebellen.

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EASO, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Russische Federatie