Ingoesjetie. Veiligheidssituatie

Nederlands

Deze COI Focus schetst een beeld van de actuele veiligheidssituatie in Ingoesjetië, een deelrepubliek van de Russische Federatie. Het gaat om een actualisering van de gelijknamige COI Focus die dateert van 18 oktober 2018. Deze COI Focus bespreekt de periode tussen oktober 2018 en september 2019.

In september 2018 vat Yunus-Bek Evkurov zijn derde ambtstermijn aan als hoofd van de republiek Ingoesjetië. Kort na zijn nieuwe aanstelling tekent hij een grensovereenkomst met het hoofd van Tsjetsjenië waarbij Ingoesjetië een groter stuk land afstaat aan Tsjetsjenië dan het in de plaats krijgt. Dit akkoord leidt tot hevige protesten in Ingoesjetië in oktober 2018. Deze zwakken af, maar na een wetswijziging over referenda in maart 2019 barsten ze opnieuw los en moeten de Ingoesjetische autoriteiten ordediensten van andere regio’s oproepen om de protestactie te bedwingen. De autoriteiten arresteren hierna verschillende organisatoren van deze protestacties tegen wie tot heden rechtszaken lopen. In juli 2019 kondigt Evkurov zijn vervroegd ontslag aan en in september 2019 benoemt het Ingoesjetisch parlement, op voorspraak van Putin, zijn opvolger: Makhmud-Ali Kalimatov.

Alle bronnen geven aan dat er banden zijn tussen rebellenstrijders uit de Noord-Kaukasus en de Islamitische Staat (IS), ofwel door strijders die vanuit de Noord-Kaukasus naar Syrië zijn getrokken om daar aan de zijde van IS te vechten of door strijders die zich nog in de Noord-Kaukasus ophouden maar trouw hebben gezworen aan IS. Volgens de bronnen is er in Ingoesjetië geen sprake meer van gecoördineerde activiteiten bij de strijders, maar is er enkel nog een veiligheidsrisico vanwege zogenaamde slapende cellen.

Diverse bronnen geven aan dat de activiteit van de strijders in Ingoesjetië in 2017, 2018 en 2019 nog gedaald is ten opzichte van voorgaande jaren. Al was er in 2017 een kortstondige en beperkte toename van de activiteiten van de strijders waar te nemen. Deze toename zet zich echter niet door in 2018, dat opnieuw een daling vertoont die zich doorzet in 2019.

Het aantal operaties van de Ingoesjetische ordediensten in 2017, 2018 en 2019 lag, volgens alle bronnen, eveneens lager dan in voorgaande jaren.

Informatie uit diverse bronnen geeft echter aan dat beide partijen hun activiteiten en operaties niet volledig hebben stopgezet. Zowel de operaties van de ordediensten als de acties van de strijders die tussen september 2014 en september 2019 plaatsvonden, vertonen gelijkaardige kenmerken als voorheen.

Het aantal slachtoffers onder beide partijen en onder de burgerbevolking kende in 2017 een korte stijging, maar blijft zeer laag in vergelijking met het niveau van voor 2016. Zo vielen er sinds 2015 geen dodelijke burgerslachtoffers met uitzondering van 2018 toen er twee burgers om het leven kwamen. Zowel in 2018 als 2019 tekent zich opnieuw een verdere daling van het globaal aantal slachtoffers af.

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EASO, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Russische Federatie

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.