Homoseksualiteit

Nederlands

Dit onderzoek buigt zich over de specifieke situatie van homoseksuelen in Ghana en beperkt zich bijgevolg grotendeels tot de seksuele geaardheid, maar Cedoca zal meermaals verwijzen naar de term LGBT [lesbian, gay, bisexual, transgender] die andere realiteiten omvat maar gebruikt wordt door een groot aantal geraadpleegde bronnen. Ook de term “Men who have Sex with Men” (MSM), een term die vaak in een academische of epidemiologische context wordt gebruikt en focust op de seksuele praktijk in plaats van de seksuele identiteit of geaardheid, komt aan bod wanneer deze door de geraadpleegde bronnen wordt gebruikt. Anderzijds, als de nadruk moet worden gelegd op de specifieke dimensie van homoseksuele mannen of vrouwen, zal Cedoca de termen “homoseksueel” en “lesbienne” gebruiken.

Deze COI Focus behandelt de periode tot 30 mei 2019. Cedoca heeft het onderzoek afgesloten op 24 juni 2019.

Volgens de Ghanese Strafwet is unnatural carnal knowledge tussen volwassenen met wederzijdse toestemming een misdrijf, strafbaar met een maximale straf van drie jaar. De Grondwet erkent het recht op privacy, maar bevat geen voorzieningen met betrekking tot seksuele oriëntatie.

Volgens verschillende bronnen wordt deze wet zelden of niet toegepast. USDOS schrijft zelfs dat er geen meldingen zijn van volwassenen die vervolgd of veroordeeld zijn vanwege deze wet. Wel vinden arrestaties plaats die gelinkt zijn aan sodomie en homoseksualiteit.

Meerdere bronnen halen aan dat klachten van homoseksuelen en LGBT-personen niet steeds serieus onderzocht worden door de politie. Daarenboven weerhoudt de vrees dat de wet tegen hen gebruikt zal worden, en intimidatie en afpersing door politie, veel homoseksuelen klacht neer te leggen bij de politie en juridische stappen te ondernemen. HRW wijst er evenwel op dat de Ghanese politie in sommige gevallen op gepaste wijze gereageerd heeft op aanklachten van of misbruik tegen LGBT-personen.

Het criminaliseren van seks tussen personen van hetzelfde geslacht draagt volgens verschillende bronnen bij tot een klimaat waarin geweld en discriminatie tegen homoseksuelen en LGBT-personen als normaal wordt aanzien. Ghana kampt bovendien met conservatieve, rigide gendernormen met een sterke culturele nadruk op vruchtbaarheid, familie en huwelijk. Homoseksuelen (en vermeende homoseksuelen) lopen dan ook het risico slachtoffer te worden van fysieke aanvallen, aanranding, afpersing en afwijzing door hun familie en de gemeenschap op grond van hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. Homoseksuelen lopen verder een risico op discriminatie, bijvoorbeeld bij de zoektocht naar huisvesting en werk of in het onderwijs.

De sociale media worden doelbewust gebruikt om homoseksuelen aan te vallen. Mannen en vrouwen worden via websites gelokt naar afspraakjes waar ze vervolgens in elkaar geslagen, overvallen en soms verkracht worden. In veel gevallen worden foto’s of video’s genomen van de feiten, waarmee de slachtoffers worden afgeperst. Soms worden die beelden ook online geplaats als afschrikmiddel voor andere homoseksuelen. LGBT-activisten gebruiken deze platformen ook om online te pleiten voor LGBT-rechten en homoseksuelen en LGBT-personen te verenigen.

Berichtgeving in de media over homoseksualiteit is bijna altijd negatief en opinieleiders die zich negatief uitlaten over homoseksualiteit krijgen over het algemeen veel aandacht in de media.

Bronnen halen aan dat slechts weinigen het aandurven LGBT-rechten publiek te verdedigen. Sinds de jaren 2000 zijn er wel een aantal organisaties en ngo’s ontstaan die werken rond seksuele gezondheid en LGBT-rechten. Deze organisaties profileren zich niet expliciet als een LGBT-organisatie en proberen hun activiteiten onder de vlag van hiv-preventie en/of bredere seksuele rechten te plaatsen.

Volgens verschillende bronnen zijn er geen exclusieve LGBT-uitgaansgelegenheden in Ghana maar wel een aantal homovriendelijke nachtclubs en andere ontmoetingsplaatsen in de hoofdstad Accra.

Sinds het begin van de jaren 2000 is Ghana getuige geweest van een ongekende politisering van het onderwerp homoseksualiteit. De homofobe retoriek van overheidsfunctionarissen, katholieke instellingen en islamitische en traditionele religieuze leiders speelt een belangrijke rol bij het aanwakkeren van homofobie onder de Ghanese bevolking.

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EASO, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Ghana

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.