Gaza. Situation sécuritaire du 1er juin au 9 septembre 2019

Nederlands

Le présent rapport fournit un bref aperçu de la situation sécuritaire dans la bande de Gaza du 1er juin au 9 septembre 2019. Il complète le COI Focus sur la situation sécuritaire dans la bande de Gaza publié le 7 juin 2019. La situation humanitaire ne fait pas partie des sujets traités.

Le Cedoca est confronté à une surabondance des informations disponibles portant sur la situation sécuritaire et humanitaire dans les Territoires palestiniens. Il propose ici une synthèse chronologique des principaux évènements sécuritaires ainsi que quelques statistiques relatives aux victimes et aux blessés palestiniens durant la période étudiée.

Les sources consultées dans le cadre de cette recherche sont pour l’essentiel des rapports et statistiques du Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA), des compte-rendus hebdomadaires de la violence dans les Territoires palestiniens publiés par le Centre israélien d’information sur les renseignements et le terrorisme Meir Amit, des articles tirés de la presse française (Le Monde), israélienne (Haaretz, The Times of Israel) ou de sites internet spécialisés sur le Moyen-Orient comme Al-Monitor.

La recherche a été clôturée le 10 septembre 2019.

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EASO, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Palestina, Staat