Gaza. Situation sécuritaire

Nederlands

Dit rapport biedt een korte stand van zaken van de veiligheidssituatie in de Gazastrook tijdens de eerste elf maanden van 2018. De humanitaire situatie maakt geen deel uit van de punten die in dit document worden behandeld. Dit document is een update van een vorig rapport van 30 januari 2017. De research werd beëindigd op 5 december 2018.

Sinds Hamas de macht nam in de Gazastrook en vervolgens de Israëlische blokkade werd ingevoerd, wordt de veiligheidssituatie gekenmerkt door een afwisseling van kleine schermutselingen tussen de Israëlische troepen en Hamas en grote escalaties van geweld. Hamas voert druk uit op Israël door raketten en mortieren af te vuren om de beperkte bewegingsvrijheid opgelegd aan de Gazanen te beperken. De Israëlische defensietroepen maken gebruik van militair geweld en van blokkades om Hamas tot kalmte te dwingen. Af en toe vinden er korte maar hevige escalaties van geweld plaats wanneer een van de partijen bepaalde grenzen heeft overschreden. In 2014 leidde een van deze geweldescalaties tot de operatie “Beschermende Rand”, de meest verwoestende operatie in de Gazastrook sinds 2007. Van 7 juli tot 28 augustus 2014 werd de bevolking in de Gazastrook blootgesteld aan hevige bombardementen en aan grondoperaties, waarbij 1.489 Palestijnse burgerslachtoffers en vier Israëlische burgerslachtoffers in 51 dagen oorlog vielen.

Tijdens de bestudeerde periode trof het geweld tegen de Palestijnen op het grondgebied van de Gazastrook vooral de betogers die deelnamen aan de protesten in het kader van de Grote Mars van de Terugkeer. Deze vreedzame en apolitieke protestbeweging vond plaats van 30 maart tot 15 mei 2018: duizenden betogers in de tentenkampen vlakbij de Israëlische omheining eisten het recht op terugkeer voor de Palestijnse vluchtelingen en protesteerden tegen tien jaar Israëlische blokkade. Het Israëlische leger schoot op de betogers, doodde 130 Palestijnen en verwondde er 4.000. Sommige Palestijnen probeerden de omheining over te steken door middel van explosieven en brandvliegers vernielden meer dan 2.000 hectare grensland op het Israëlische grondgebied. De protesten werden vanaf 15 mei 2018 elke vijdag voortgezet. Van 30 maart tot 30 oktober 2018 telde de OCHA in deze context 171 Palestijnse doden en 24.000 gewonden.

Volgens de OCHA waren vanaf 1 januari tot 19 oktober 2018 252 Palestijnen (al dan niet burgers) het slachtoffer van het Israëlisch-Palestijns conflict in de Gazastrook. De meesten van hen werden gedood door de Israëlische troepen in de context van de betogingen. Volgens B’Tselem vormden de meeste slachtoffers en gewonden geen gevaar voor de troepen aan de andere kant van de omheining. Volgens de organisatie is het grote aantal slachtoffers te wijten aan het feit dat Israëli’s het vuur openden in de directe omgeving van de omheining, die strikt werd neergezet voor de betogers.

20 % van de slachtoffers (57 personen, onder wie tien minderjarigen) viel in andere contexten, zoals Palestijnse aanvallen, Israëlische bombardementen en pogingen om Israël binnen te dringen. Een groot deel van de slachtoffers viel toen ze de Israëlische omheining, al dan niet gewapend, probeerde over te steken. Van de 24.362 gewonden tijdens Grote Mars moesten 12.778 personen (10.504 volwassenen en 2.274 kinderen) in het ziekenhuis worden opgenomen. Volgens de ngo Artsen Zonder Grenzen veroorzaakte het feit dat duizenden ernstig gewonden in hun benen werden geschoten, in de meeste gevallen “complexe en ernstige pathologieën die niet snel genezen” en die bij gebrek aan gepaste behandeling zouden kunnen leiden tot een permanente handicap, de dood of amputatie.

Naar aanleiding van een mislukte operatie van de Israëlische speciale troepen op het grondgebied van Gaza voerde Hamas op 11 november 2018 een massale raketaanval op Israël uit. Als vergelding werden er op 13 november 2018 zware bombardementen uitgevoerd op diverse gebouwen van Hamas of van de Islamitische Jihad. Naar aanleiding van deze confrontaties, die werden beschouwd als de ergste sinds de oorlog van 2014, kondigde Hamas op 13 november 2018 een staakt-het-vuren aan dat indirect op voorspraak van Egypte werd gesloten.

Het gebruik van geweld nam af tijdens de protesten sinds begin november 2018, inclusief het gooien van brandprojectielen en de pogingen om een opening in de grensomheining te maken.

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EASO, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Palestina, Staat