EUAA COI Report. Security situation

Nederlands

The purpose of this report is to provide security-related information relevant for international protection status determination.

This report is an update of the EASO COI report Afghanistan Security Situation first published in January 2015 and updated annually.

The reference period is 15 August 2021–30 June 2022. The report is to be read in conjunction with two other COI reports published by EUAA in August 2022: Afghanistan – Targeting of Individuals and Afghanistan – Key Socio-economic Indicators in Afghanistan and in Kabul City.

The drafting of this report was finalised on 8 July 2022. Only a few incidents taking place after this date were included in this report, such as the killing of Al-Qaeda leader Ayman al-Zawahiri in a US-drone attack on 31 July 2022.

The first part of the report gives an overview of the security situation in Afghanistan in the period between 15 August 2019 and 30 June 2022, focusing on such issues as the structure of the Taliban government, actors, and recent security trends, including regional differences and the impact on civilians. The second part of the report gives a regional description of the security situation (Kabul City and Afghanistan’s 34 provinces).

The EUAA acknowledges as the drafter of this report:

Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD)

The following departments and organisations have reviewed the report:

- Belgium, Centre for Documentation and Research (Cedoca), Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons

- Greece, Asylum Processes and Training Department, Greek Asylum Service, Ministry of Migration and Asylum

- The Netherlands, Country of Origin Information (COI) Unit, Ministry of Foreign Affairs

This report is produced in line with the EASO COI Report Methodology (2019) and the EASO COI Writing and Referencing Style Guide (2019).

Beleid

De algemene veiligheidssituatie in Afghanistan werd de voorbije decennia grotendeels bepaald door een langdurig aanslepend intern gewapend conflict, waardoor zeer veel Afghanen intern ontheemd zijn of hun toevlucht gezocht hebben in het buitenland. Na vele jaren van conflict tussen de voormalige overheid, haar veiligheidsdiensten en buitenlandse troepen enerzijds en opstandelingengroepen zoals de taliban en ISKP anderzijds, nam de taliban in augustus 2021 de macht over.

Het einde van de strijd tussen de vroegere overheid en de taliban ging gepaard met een sterke afname van het conflict-gerelateerd geweld en met een significante daling van het aantal burgerslachtoffers. Voor de beoordeling van de nood aan internationale bescherming houdt de commissaris-generaal er rekening mee dat de controle van de taliban over het ganse Afghaanse grondgebied een belangrijke impact heeft op de mensenrechtensituatie in het land en op het risico dat tal van Afghanen lopen in geval van terugkeer.

Volgend op de machtsovername door de taliban kondigde de commissaris-generaal een tijdelijke, gedeeltelijke, beslissingsstop af. In de periode tussen 15 augustus 2021 en 1 maart 2022 werden geen negatieve beslissingen genomen voor Afghaanse verzoekers. Wel kon nog steeds worden vastgesteld dat er voor heel wat personen duidelijk een nood aan bescherming bestond; voor deze gevallen werden in deze periode positieve beslissingen van toekenning van de status van vluchteling genomen. Dit gold ook voor vele personen die geëvacueerd werden uit Kabul.

Begin maart 2022 werd deze opschorting beëindigd. Sindsdien neemt het CGVS opnieuw beslissingen in alle dossiers.

Het CGVS heeft de opdracht na te gaan of er een nood aan bescherming bestaat voor alle verzoekers om internationale bescherming. Het CGVS gaat voor elke verzoeker individueel na of er voor hem of haar een nood aan bescherming bestaat. Dit gebeurt op basis van de in de wet en internationale verdragen vastgelegde definities van vluchteling en subsidiaire bescherming.  Het CGVS heeft niet als opdracht om een “politieke” beoordeling te maken van een regime en op basis daarvan een beschermingsstatus toe te kennen.

Land: 
Afghanistan

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.