EUAA COI Report. Key socio-economic indicators in Afghanistan and in Kabul city

Nederlands

The purpose of this report is to provide relevant information for the assessment of international protection status determination, including refugee status and subsidiary protection. In particular, it is intended to inform the update of the Country Guidance on Afghanistan April 2022.

The reference period is from 1 December 2021 until 30 June 2022. Some additional information was added during the finalisation of this report in response to feedback received during the quality control process, until 4 August 2022. The drafting of this report was finalised on 29 July 2022.

The first chapter provides background information on Afghanistan; chapters two to seven provide an overview of key socio-economic indicators for Afghanistan and Kabul City, chapter eight covers child specific issues, chapter nine provides information on networks of support and chapter ten deals with mobility and travel in the country. In addition, most chapters also include subsections on the situation of women-headed households, as well as on the situation of IDPs and returnees.

The EUAA acknowledges as the drafter of this report:

• Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD).

The following departments and organisations have reviewed the report:

• Greece, Asylum Processes and Training Department, Greek Asylum Service, Ministry of Migration and Asylum;

• Sweden, Unit for Migration Analysis, the Swedish Migration Agency.

This report is produced in line with the EASO COI Report Methodology (2019) and the EASO COI Writing and Referencing Style Guide (2019).

Beleid

De algemene veiligheidssituatie in Afghanistan werd de voorbije decennia grotendeels bepaald door een langdurig aanslepend intern gewapend conflict, waardoor zeer veel Afghanen intern ontheemd zijn of hun toevlucht gezocht hebben in het buitenland. Na vele jaren van conflict tussen de voormalige overheid, haar veiligheidsdiensten en buitenlandse troepen enerzijds en opstandelingengroepen zoals de taliban en ISKP anderzijds, nam de taliban in augustus 2021 de macht over.

Het einde van de strijd tussen de vroegere overheid en de taliban ging gepaard met een sterke afname van het conflict-gerelateerd geweld en met een significante daling van het aantal burgerslachtoffers. Voor de beoordeling van de nood aan internationale bescherming houdt de commissaris-generaal er rekening mee dat de controle van de taliban over het ganse Afghaanse grondgebied een belangrijke impact heeft op de mensenrechtensituatie in het land en op het risico dat tal van Afghanen lopen in geval van terugkeer.

Volgend op de machtsovername door de taliban kondigde de commissaris-generaal een tijdelijke, gedeeltelijke, beslissingsstop af. In de periode tussen 15 augustus 2021 en 1 maart 2022 werden geen negatieve beslissingen genomen voor Afghaanse verzoekers. Wel kon nog steeds worden vastgesteld dat er voor heel wat personen duidelijk een nood aan bescherming bestond; voor deze gevallen werden in deze periode positieve beslissingen van toekenning van de status van vluchteling genomen. Dit gold ook voor vele personen die geëvacueerd werden uit Kabul.

Begin maart 2022 werd deze opschorting beëindigd. Sindsdien neemt het CGVS opnieuw beslissingen in alle dossiers.

Het CGVS heeft de opdracht na te gaan of er een nood aan bescherming bestaat voor alle verzoekers om internationale bescherming. Het CGVS gaat voor elke verzoeker individueel na of er voor hem of haar een nood aan bescherming bestaat. Dit gebeurt op basis van de in de wet en internationale verdragen vastgelegde definities van vluchteling en subsidiaire bescherming.  Het CGVS heeft niet als opdracht om een “politieke” beoordeling te maken van een regime en op basis daarvan een beschermingsstatus toe te kennen.

Land: 
Afghanistan

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.