EASO Country of Origin Information Report. Security Situation

Nederlands

Dit verslag is een update van het EASO rapport Pakistan Security Situation van juli 2016 en is gebaseerd op informatie die tussen 1 april 2016 en 31 mei 2017 werd verzameld. Gespecialiseerde openbare papieren en elektronische bronnen werden hiervoor geraadpleegd. Het Cedoca heeft in april 2017 bovendien gedetailleerde informatie ingewonnen over de veiligheidssituatie tijdens een fact-finding missie uitgevoerd in Pakistan (Islamabad en Lahore) met financiële steun van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (FAMI) van de Europese Commissie.

In het eerste deel van het rapport wordt een algemene beschrijving van de veiligheidssituatie in Pakistan gegeven. De regionale verschillen worden vervolgens in detail toegelicht in het tweede gedeelte, dat per provincie een regionale beschrijving bevat met geografische en demografische informatie, en informatie over de achtergrond van de conflicten, met vermelding van de actoren die actief zijn in de provincie. Vervolgens worden recente evoluties in de veiligheidssituatie beschreven, o.a. wat betreft de aard, frequentie, doelwitten, lokalisatie en slachtoffers van het geweld. Het laatste deel is specifiek gewijd aan verplaatsingen van de bevolking.

Zowel de algemene als regionale beschrijvingen verstrekken informatie over de relevante elementen en indicatoren, afkomstig van verschillende bronnen.

Beleid

De veiligheids- en mensenrechtensituatie in Pakistan is problematisch. Heel wat Pakistaanse burgers worden blootgesteld aan etno-politiek of sektarisch geweld, en de Pakistaanse autoriteiten zijn vaak niet bij machte of onwillig om bescherming te verlenen. Het gros van het geweld dat in Pakistan plaatsvindt, kan toegeschreven worden aan de terreurorganisaties die in het land actief zijn. De terreurorganisaties viseren voornamelijk leden van de veiligheidsdiensten en het leger, leden van religieuze minderheden en politici. Daarnaast vinden er in Pakistan soms grootschalige aanslagen plaats die als doel hebben om een maximaal aantal slachtoffers te maken binnen een bepaalde gemeenschap. Doorgaans vormen religieuze minderheden, en dan vooral de sjiitische moslims, hierbij het doelwit. Dergelijke aanslagen zijn echter eerder uitzondering dan regel. De veiligheidssituatie in het land wordt verder beïnvloed door het gewapend conflict tussen extremistische elementen en regeringstroepen in het noordwesten van het land en de nationalistische opstand in Balochistan.

Land: 
Pakistan

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.