EASO Country of Origin Information Report. Key socio-economic indicators

Nederlands

The report aims to provide information on key socio-economic indicators in Nigeria. Such information is relevant for international protection status determination (PSD; refugee status and subsidiary protection).

The report is divided into two main sections, after a first brief and general introduction to Nigeria in Chapter 1.

Chapter 2 provides information on the key socio-economic indicators:

• Demographics

• Economic growth

• Employment

• Poverty

• Food security

• Housing and living conditions

• Education

• Health care

• Social networks and support mechanisms

A main emphasis, where information is available, is on the situation in Abuja and Lagos and on the socio-economic situation of women, Internally Displaced Persons (IDPs) and returnees.

The third chapter provides information on mobility and internal travel possibilities.

This report was drafted by EASO.

The following national asylum and migration department reviewed this report:

Sweden, Migrationsverket (Swedish Migration Agency), Lifos - Centre for Country of Origin Information and Analysis;

The following external organisation reviewed this report:

Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD)

The drafting of this report (including review) was finalised on 4 October 2018. Any event taking place after this date is not included in this report.

This report was written according to the EASO COI Report Methodology.

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EASO, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

 

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Nigeria