EASO Country of Origin Information Report. Country Focus

Nederlands

Dit Country Focus-rapport over Turkije werd geschreven op vraag van het Europees Parlement en van de Europese Raad om algemene maar ook meer specifieke informatie te bieden die relevant is voor het bepalen van de internationale beschermingsstatus en voor de toepassing van het concept van veilig land van herkomst op Turkije.

Dit rapport wil neutrale en objectieve informatie bieden (zonder beoordeling of politieke aanbevelingen). De situatie van ingezetenen van derde landen in Turkije (onder wie personen die op doorreis in Turkije zijn of personen die om internationale bescherming in Turkije verzoeken) wordt in dit rapport niet behandeld.

In samenwerking met het Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken (EASO) werd dit rapport opgesteld door experten van de asiel- en migratie-instanties van de volgende landen: Finland, Litouwen en Roemenië. Alvorens te worden gepubliceerd, werd dit rapport voor herlezing en commentaar voorgelegd aan de asielinstanties van Duitsland, Griekenland en Nederland. Bovendien herlas Jean Marcou, researcher voor Turkije, directeur internationale betrekkingen aan het Institut des études politiques de Sciences Po Grenoble en directeur van de master in de studies van de Middellandse Zee en het Midden-Oosten, eveneens dit rapport.

Dit rapport werd opgesteld volgens de voorschriften van EASO op gebied van COI-methodologie.

De beginperiode van het verzamelen van informatie en van het opstellen van het rapport vond plaats tussen april en juli 2016. Tijdens deze periode vond er op 15 juli 2016 in Turkije een poging tot staatsgreep plaats. Deze gebeurtenissen en de eerste reacties van de Turkse regering die volgden, werden vervolgens aan het rapport toegevoegd. Daarom werd de referentieperiode van het rapport verlengd tot 15 september 2016. As uitzondering op deze uiterste datum werden de voornaamste conclusies van de mededeling van 9 november 2016 van de Europese Commissie over het uitbreidingsbeleid van de Europese Unie aan dit rapport toegevoegd.

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EASO, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Turkije

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.