EASO Country of Origin Information Report. Country Focus

Nederlands

Dit rapport van het Europese Ondersteuningsbureau voor Asielzaken (EASO) wil informatie bieden over bepaalde thema’s die van specifiek belang zijn om te beslissen over internationale bescherming (vluchtelingenstatus en subsidiaire bescherming) voor Nigeriaanse asielzoekers.

Het rapport bestaat uit zeven hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk biedt algemene informatie over het juridische en administratieve systeem, de demografie en de politieke situatie in Nigeria. Het tweede hoofdstuk interesseert zich voor de veiligheidssituatie in de zes regio’s van het land. Het derde hoofdstuk behandelt de rechterlijke macht, de bronnen van de Nigeriaanse wetgeving en de veiligheidstroepen. Het vierde hoofdstuk is gewijd aan genderkwesties. Hoofdstuk vijf is gewijd aan de situatie van de LGBT’s, terwijl de laatste twee hoofdstukken zich interesseren voor het geweld en de conflicten in verband met religie en voor de “traditionele” culturele praktijken.

Dit rapport werd opgesteld door experten van de asiel- en migratie-instanties van Noorwegen, Nederland en Italië. Alvorens te worden gepubliceerd, werd het voor herlezing voorgelegd aan de asiel- en migratie-instanties van Denemarken, Portugal, Slovenië en Zwitserland, alsook aan EASO. Alle opmerkingen van de personen die dit rapport moesten herlezen, werden in aanmerking genomen en de meeste werden in de eindversie van het rapport opgenomen.

Dit rapport werd opgesteld volgens de voorschriften van EASO op gebied van COI-methodologie. De redactie ervan werd voltooid op 8 mei 2017.

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EASO, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

 

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Nigeria