EASO COI Report. Trafficking in human beings

Nederlands

This report is part of a series of two COI reports on Nigeria produced in 2021. The reports provide information relevant for international protection status determination for Nigerian applicants, and in particular for use in updating EASO's country guidance development on Nigeria.

This report is an update and expansion of the 2015 EASO COI report Nigeria, Sex Trafficking of women.

The first draft of this report was finalised on 1 March 2021. Any event taking place after this date is not included in this report.

The report is divided into four chapters. The first chapter is a general overview of trafficking in human beings within Nigeria, and includes the most occurring types of trafficking. It discusses the profiles of women, men and children as the most probable victims of trafficking.

The second chapter dives into the modus operandi of trafficking, including networks and roles of traffickers, the debt system and taking of oaths, and the organisation of travel to Europe.

The third chapter deals with the situation of returning victims of trafficking to Nigeria, the support possibilities and shelters, the attitude of relatives and organisations towards returnees. The risks of retrafficking and the factors influencing possible retrafficking are also discussed.

The final chapter treats the role of the state and state organisations in protecting victims of trafficking and prosecuting traffickers.

EASO acknowledges as the drafter of this report:

- The Netherlands, Ministry of Foreign Affairs, Country of Origin (COI) unit.

The following departments and organisations have reviewed the report:

- Norway, Landinfo;

Switzerland, Federal Department of Justice and Police, State Secretariat for Migration (SEM), Division Analysis (Länderanalyse SEM).

The following external experts have reviewed the report:

Dr Corentin Cohen. Corentin Cohen is a researcher and has been Oxford/SciencesPo’s postdoctoral fellow in 2019-2020. He is a specialist of Nigeria and has researched on networks of sexual exploitation and Nigerian criminal actors in Europe since 2016;

- Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD).

This report is produced in line with the EASO COI Report Methodology (2019).

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EASO, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Nigeria