EASO COI Report. Security situation

Nederlands

This report provides information on elements and indicators that may help in assessing the need for international protection of Nigerian applicants.

The first chapter gives a general description of the security situation in Nigeria, armed confrontations and military operations and an overview of actors in the various conflicts. This is then elaborated for the main conflicts in more detail in the second chapter. A general description at the level of the geopolitical zone contains information on the geography and population, and on the background of the conflict, including the actors active in the conflict. This is followed by a description of recent trends in the security situation, with regard to the above-mentioned indicators: the nature of the violence, frequency, tactics and targets, locations and number of fatalities. Also the impact of the violence on the state’s ability to secure law and order, and the impact on the population are discussed.

This report was drafted by The Netherlands, Immigration and Naturalisation Service, Office for Country Information and Language Analysis (OCILA).

The following national asylum and migration department reviewed this report:

Czech Republic, Department for Asylum and Migration Policy, International and European Affairs Unit.

The following external expert reviewed this report:

Nnamdi Obasi, Senior Advisor on Nigeria, International Crisis Group.

The drafting process (including reviewing) for this report was finalised on 17 October 2018. Any event taking place after this period is not included in this report.

This report was written according to the EASO COI Report Methodology.

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EASO, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Nigeria