De algemene situatie in Juba

Nederlands

Deze COI Focus maakt een stand van zaken op over de algemene situatie in de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba. Het onderzoek richt zich in het bijzonder op de periode van januari 2021 tot mei 2021, en werd afgerond op 24 juni 2021.

De hoofdstad Juba bevindt zich op de oever van de Witte Nijl in het centrum van de staat Central Equatoria. De stad telt naar schatting 421.000 inwoners in 2021. Ongeveer een derde van de stadsbevolking bestaat uit intern ontheemden en migranten. De stad is multi-etnisch, maar de Bari, Pajulu, Kakwa, Kuku en Mundari zijn de grootste etnische groepen. Dinka en Nuer zijn in kleinere aantallen aanwezig. Engels en Arabisch worden algemeen gesproken, naast andere nationale talen.

De door Cedoca geraadpleegde bronnen maken geen gewag van een gewapend conflict met strijdende partijen in de hoofdstad Juba. Voor de periode van 1 januari 2021 tot 21 mei 2021 registreert ACLED slechts één incident van politiek geweld in de stad Juba, tegenover negen dergelijke incidenten gedurende heel 2020. OSAC wijst op de hoge aanwezigheid van criminaliteit in Juba. Overvallen, woninginbraken en carjackings – vaak met het gebruik van vuurwapens – komen vaak voor.

De toestand van de wegen die Juba met de rest van Zuid-Soedan en de buurlanden verbindt, is buitengewoon slecht. De meeste wegen zijn onverhard. Reizigers klagen over een stijgend aantal illegale checkposten. Verschillende bronnen geven daarnaast aan dat op de wegen buiten Juba veel hinderlagen en banditisme voorkomen die vaak gepaard gaan met geweld.

In juli 2020 heropent Juba International Airport voor internationale en binnenlandse vluchten na een sluiting van enkele maanden in het kader van restrictieve maatregelen om de opmars van COVID-19 in te dijken.

De snelle stedelijke groei en beperkte infrastructurele ontwikkeling zorgen ervoor dat Juba, net zoals bij de onafhankelijkheid in 2011, nog steeds geen stabiele en betrouwbare elektriciteitsvoorziening heeft. De toegang tot onderwijs is in Juba beter dan elders in het land, al ligt het percentage van schoolgaande kinderen van IDP’s lager. De gezondheidszorg is in het algemeen van slechte kwaliteit en voor veel stadsbewoners te duur.

De aanwezigheid van nationale, staats-, provinciale en gemeentelijke overheidsinstellingen, evenals de humanitaire en ontwikkelingsgemeenschap in Juba, biedt aanzienlijke kansen voor werkgelegenheid in de stad. COVID-19 heeft de werkgelegenheid en het inkomen van de stedelijke bevolking negatief beïnvloed, in het bijzonder voor vrouwen. Veel winkeltjes en zaken, zoals ook de theehuisjes waar veel vrouwen werken, zijn een tijdlang gesloten.

De markten Konyo Konyo en Gumbo zijn de belangrijkste markten in Juba, vooral voor verse producten die het land importeert. Zuid-Soedan is afhankelijk van de invoer van basisvoedselproducten. De prijzen voor de meeste voedselproducten stijgen in maart 2020. De stedelijke bevolking wordt zwaar getroffen, aangezien bijna alle huishoudens voor de aankoop van basisvoedsel afhankelijk zijn van markten.

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EASO, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Zuid-Soedan

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.