Dagestan. Veiligheidssituatie

Nederlands

Dit document is een actualisering van de COI Focus Dagestan. Veiligheidssituatie van 22 februari 2021. Voor het huidige document voerde Cedoca onderzoek uit naar evoluties in de periode februari 2021 – februari 2022.

Cedoca verrichtte het onderzoek voor dit rapport in januari-februari 2022.

De positie van de rebellenbeweging in Dagestan heeft de laatste jaren een sterke transformatie ondergaan. Sinds 2015 stond het Emiraat van de Kaukasus sterk onder druk en werd haar rol overgenomen door Islamitische Staat. De bronnen geven aan dat het Emiraat van de Kaukasus in 2018 - 2020 zowat volledig opgehouden heeft te bestaan en dat het geen activiteiten meer ontplooit. Sinds 2015 zijn de rebellen in Dagestan actief onder de vlag van IS, maar ook deze groepering lijkt op zijn retour in de regio en slaagt er sinds 2019 niet meer in om op eigen initiatief acties te ontplooien.

In de periode 2015 - 2017 was er een sterke uittocht van IS-aanhangers uit Dagestan naar het Midden-Oosten om er de IS-strijd te steunen. Vanaf 2017 zien de bronnen echter een afname van deze uitstroom. De ineenstorting van IS in Syrië en Irak leidde er in 2017 toe dat er integendeel sprake is van een beperkte terugkeer van IS-aanhangers uit deze regio naar Dagestan. Volgens de bronnen is deze terugkeerbeweging tot heden te kleinschalig om te leiden tot een heropleving van de rebellenbeweging in de republiek.

Er zijn geen cijfers over het aantal IS-strijders in Dagestan maar de bronnen geven aan dat het om een beperkt aantal gaat. Sinds 2016 zijn hun acties in Dagestan eerder beperkt in aantal en in omvang. Voor de periode 2019 - 2021 vermelden de bronnen geen acties die opgeëist zijn door IS. De incidenten die in 2019 - 2021 plaatsvonden met veronderstelde IS-aanhangers vonden allen plaats in het kader van operaties van de ordediensten zelf.

De voorbije jaren nam het aantal gewelddadige incidenten en slachtoffers bij de ordediensten en rebellen voortdurend af. Deze trend werd na een beperkte stijging in 2016 opnieuw omgebogen naar een verdere daling in 2017 die zich doorzet tot in 2021. In 2017 vielen er vier dodelijke burgerslachtoffers in de republiek, in 2018 waren het er zes en in 2019, 2020 en 2021 geen.

Bronnen melden dat de ordediensten in hun strijd tegen de rebellen hun boekje te buiten gaan en zich schuldig maken aan onder andere foltering, ontvoering en het gebruik van buitensporig geweld. Dit vindt plaats in een sfeer van straffeloosheid. Er zijn tot 2017 meldingen van het vernielen van woningen van familieleden van personen die de autoriteiten als rebellen beschouwen.

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EASO, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Russische Federatie

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.