Blood Feuds in contemporary Albania. Characterisation, Prevalence and Response by the State

Nederlands

Cedoca heeft van 13 tot 21 maart 2017 een fact-finding missie in Albanië uitgevoerd om informatie te vergaren. Dit rapport bevat informatie die Cedoca bij haar gesprekspartners heeft ingewonnen en bijkomende informatie uit verslagen van internationale organisaties, de vakliteratuur en online informatiebronnen.

Bloedwraak was een traditionele praktijk in bepaalde regio’s van Albanië gedurende meer dan 500 jaar en maakte deel uit van een socio-cultureel stelsel dat in de betrokken regio’s door alle leden van de lokale gemeenschappen werd erkend en aanvaard.

Deze praktijk is sindsdien veranderd maar de veranderingen zijn moeilijk te omschrijven. Zelfs het Albanees strafwetboek bevat geen wettelijke definitie van bloedwraak. Onderzoek voor deze COI Focus heeft niettemin een aantal kenmerken aan het licht gebracht die op gedifferentieerde wijze voorkomen in huidige gevallen van bloedwraak.

Deze COI Focus bevat ook de meest recente officiële statistieken over de prevalentie van bloedwraak in Albanië.

De strategieën die door de Albanese overheid worden aangewend om dit fenomeen te beteugelen worden verder ook beschreven.

Tot slot komt ook de preventie van bloedwraak aan bod.

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EASO, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

 

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Albanië

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.